เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า วัด โรงเรียน และตลาด ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กิจกรรมรณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้หลอดพลาสติก เพื่อขับเคลื่อนนโยบายลำพูนเมืองสะอาด ให้เกิดความยั่งยืน
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 10 ก.ค. 2562, 09:56

เช้าวันนี้(9 กรกฎาคม 2562) ที่ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กิจกรรมรณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้หลอดพลาสติก เพื่อขับเคลื่อนนโยบายลำพูนเมืองสะอาด ให้เกิดความยั่งยืน โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน,นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า วัด โรงเรียน และตลาด ร่วมกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูนถือเป็นจังหวัดตัวอย่างในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2560 จังหวัดลำพูนได้รับการประกาศให้เป็นจังหวัดปลอดขยะเปียกแห่งแรกของประเทศไทย และได้รับการคัดเลือกให้เป็นจังหวัดสะอาด อันดับที่ 1 ของประเทศ ต่อมาในปี 2561 จังหวีดลำพูนประสบความสำเร็จจากการดำเนินโครงการ”ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม” โดยรณรงค์ให้ประชาชนในทุกอำเภอ ทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน ลด ละ และเลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ผลของความพยามดังกล่าว ทำให้จังหวัดลำพูนสามารถรักษาสถานะของการเป็นจังหวัดสะอาด อันดับที่ 1 ของประเทศได้เป็นสมัยที่ 2ทั้งนี้เพื่อเป็นการต่อยอดการรักษาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดลำพูน และดำรงไว้ซึ่งการเป็นจังหวัดสะอาด ในปี 2562 จังหวัดลำพูนได้จัดทำโครงการ”คนลำพูนร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและหลอดพลาสติก” เพื่อขับเคลื่อนนโยบายลำพูนเมืองสะอาด เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งหวังที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนชาวจังหวัดลำพูนในการใช้พลาสติกหูหิ้วและหลอดพลาสติก สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี และให้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมจากการลด ละ เลิกใช้มากกว่าความสะดวกสบายส่วนตนเพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ยังได้รณรงค์ขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า วัด โรงเรียน และตลาด ให้ร่วมกันลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและหลอดพลาสติก เพื่อทำให้จังหวัดลำพูนก้าวขึ้นสู่การเป็นเมืองนิเวศน์หรือ Eco-town ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นเมืองแห่งคุณภาพชีวิต ที่มุ่งหวังให้ชาวลำพูนมีความสุขจากการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สภาพแวดล้อมที่สะอาดสำหรับในวันนี้ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กิจกรรมรณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้หลอดพลาสติก จะเป็นตัวจุดประกายให้ทุกภาคส่วนในสังคม เกิดความตระหนัก รู้ถึงโทษภัยที่เกิดจากขยะพลาสติก เกิดจิตสำนึกที่ดี และลงมือปฏิบัติ เพื่อร่วมกันลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและหลอดพลาสติก ผ่านการขับเคลื่อนในท้องถิ่น ซึ่งมีความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมเป็นอย่างมาก. 

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:04

                วันนี้ (9 พฤษภาคม 2566) เวลา 08.30 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน (...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:03

                จากเหตุการณ์ พายุฤดูร้อน เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่า...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:02

                วันนี้ (8 พฤษภาคม 2566) ณ อาคารธรรมศาลา (ศาลาศรีจำปา) วัดพระธาตุ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:00

                นายสันติธร ยิ้มละมัย ผวจ.ลำพูน เดินทางมาถึง องค์การบริหารส่วนจัง...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 1 8 0 2 3

Today

Total

63

The week

Total

863

This month

Total

3218

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]