เลือกภาษา ::
พ่อเมืองลำพูน ลงแขกเกี่ยวข้าว ในกิจกรรม "เอามื้อสามัคคี เกี่ยวข้าวนาปี สู่วิถีที่ยั่งยืน" เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนกิจกรรมจากโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:23

               วันนี้ ( 4 ธันวาคม 2564 ) ที่บ้านแวนนาริน ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ พัฒนาการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าง ในกิจกรรม"เอามื้อสามัคคี เกี่ยวข้าวนาปี สู่วิถีที่ยั่งยืน" เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนกิจกรรมจากโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ของ กรมการพัฒนาชุมชนโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลี้ เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

               บ้านแวนนาริน หมู่ที่ 1 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก มีประชากรรวมทั้งสิ้น 299 คน 96 ครัวเรือน ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมบ้านแวนนาริน เป็นหมู่บ้านที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นในด้านการรักษาวัฒนธรรมประเพณี และธรรมเนียมปฏิบัติดั้งเดิม ผู้คนรักความสงบ มีความสมัครสมานสามัคคี และเป็นหมู่บ้านที่ได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต โดยได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการตำบลลี้ หรือ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยศาสตราจารย์ เบญจวรรณ เลาลลิต ผู้จัดการประจำตำบล นำความรู้ การพัฒนาต่อยอดกิจกรรมในระดับพื้นที่ การสนับสนุนด้านเมล็ดพันธุ์พืชต่าง ๆ ให้ประชาชนในพื้นที่นำไปเพาะปลูก สร้างรายได้และผลผลิตจุนเจือครอบครัว

                โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผ้าซิ่นตีนจกบ้านปวงคำ นิทรรศการธรรมศิลป์ บ้านแวนาริน วงดนตรีพื้นเมือง ช่างซอ บ้านม่วงสามปี นิทรรศการผลิตภัณฑ์ถั่วเน่าและกล้วยฉาบ บ้านใหม่ศรีวิลัยและ นิทรรศการผักปลอดสารเคมีและธนาคารเมล็ดพันธ์พื้นบ้าน บ้านแวนนาริน อีกด้วย

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 ธ.ค. 2564, 20:08

               วันที่(12 ธันวาคม 2564) ที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อำเภอเมือง...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 11:38

                วันนี้ ( 7 ธันวาคม 2564 ) นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังห...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:35

                วันนี้ (3 ธันวาคม 2564 )ที่ อาคารส่งเสริมและฝึกอบรม ศูนย์ขยายพัน...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:28

                วันที่ (3 ธันวาคม 2564) ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเวียงย...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 6 4 7 7 4

วันนี้

จำนวน

69

สัปดาห์นี้

จำนวน

1984

เดือนนี้

จำนวน

5232

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]