วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน
วันศุกร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:00 น. ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะในการตรวจเยี่ยม โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคก หนอง นาแห่งน้ำใจและความหวัง" (เครือข่ายอารยธรรมลุ่มน้ำลี้) โรงเรียนวัดวังหลวง ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน สพป.ลพ เขต 2/(การแต่งกาย : ชุดพื้นเมือง)
17:30 น. ประธานพิธีเปิดงาน "มหกรรมท่องเที่ยววิถีชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีเมืองหละปูน"  ครั้งที่ 2 สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ศูนย์ OTOP ตำบลเวียงยอง) ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน พช/(การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย)
นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
10:00 น. ร่วมต้อนรับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ และเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน “4 Pillars 4 เสา เราไม่ทิ้งกัน” ห้องประชุมโชควัฒนา สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน สสจ.//(การแต่งกาย : ชุดพื้นเมือง)
17:30 น. ประธานพิธีเปิดกิจกรรมเทศบาลต๋ามประทีป ส่องไฟ วิถี 3 ไต เฮือนข้าวจ้าว อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ท่องเที่ยวและกีฬา//(การแต่งกาย : ชุดพื้นเมือง)
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:00 น. ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะในการตรวจเยี่ยม โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคก หนอง นาแห่งน้ำใจและความหวัง" (เครือข่ายอารยธรรมลุ่มน้ำลี้) โรงเรียนวัดวังหลวง ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน สพฟ.ลพ เขต 2/(การแต่งกาย : ชุดพื้นเมือง)
17:30 น. ร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมท่องเที่ยววิถีชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีเมืองหละปูน"  ครั้งที่ 2 สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ศูนย์ OTOP ตำบลเวียงยอง อ.เมืองลำพูน พช./แต่งกาย : ชุดผ้าไทย
นายชาตรี กิตติธนดิตถ์
ปลัดจังหวัดลำพูน
09:30 น. ประธานประชุมคณะทำงานเผ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดลำพูน ห้องประชุมหริภุญชัย ศอ.ปส.จ.
09:30 น. ร่วมตรวจเยี่ยม โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและครอบครัว"  (เครือข่ายอารยลุ่มน้ำลี้) ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนวัดวังหลวง ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง ปค.
10:00 น. ประธานตรวจประเมินผลงานศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบระดับอำเภอ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเครือข่ายภาคเกษตร ระดับตำบลอุโมงค์ หมู่ที่ 2 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน ปค.
17:30 น. ร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมท่องเที่ยววิถีชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีเมืองหละปูน"  ครั้งที่ 2 สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ศูนย์ OTOP ตำบลเวียงยอง อ.เมืองลำพูน พช./แต่งกาย : ชุดผ้าไทย
นายบุญส่ง ไชยมณี
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
09:00 น. ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" (เครือข่ายอารยลุ่มน้ำลี้) โรงเรียนวัดวังหลวง ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง สพป.ลพ.เขต 2 (แต่งกาย : ชุดพื้นเมือง)
13:00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกุล) ตรวจเยี่ยมพื้นที่และรับฟังยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน Lumphun ...Move On สี่เสาเราไม่ทิ้งกัน รพ.สต.หนองหลุม ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน สสจ.