วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน
วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายสันติธร ยิ้มละมัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
08:39 น. ร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์พระตำหนักทรงเมืองพระแม่เจ้าจามเทวี และเททองหล่อรูปเหมือนพระแม่เจ้าจามเทวี หล่อองค์กู่หรือสถูปจำลองเจ้าพ่อกู่ช้าง โบราณสถานกู่ช้าง มูลนิธิเจ้าพ่อกู่ช้าง  (การแต่งกาย : ชุดพื้นเมือง)
14:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดลำพูน ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
08:39 น. ร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์พระตำหนักทรงเมืองพระแม่เจ้าจามเทวี โบราณสถานกู่ช้างกู่ม้าลำพูน มูลนิธิเจ้าพ่อกู่ช้างลำพูน/แต่งกาย : ชุดพื้นเมือง
09:00 น. ประธานพิธีเปิดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการศึกษาการจัดทำ Model การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ เชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภายใต้กรอบ GMS เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ห้องประชุมแกรนด์ปา 1 โรงแรมแกรนด์ ปา แอนด์ รีสอร์ทลำพูน อำเภอเมืองลำพูน สนจ./กยพ.
10:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูน ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ปภ.
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี ตลาดทาดอยแก้วรุกล้ำทางหลวงหมายเลข 11 สายลำปาง - เชียงใหม่ ห้องประชุมหริภุุญชัย ชั้น 4 ศดธ.
นายโยธิน ประสงค์ความดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
08:39 น. ร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์พระตำหนักทรงเมืองพระแม่เจ้าจามเทวี และหล่อองค์รูปเหมือนพระแม่เจ้าจามเทวี หล่อองค์กู่หรือสถูปจำลอง โบราณสถานกู่ช้างลำพูน อำเภอเมืองลำพูน มูลนิธิเจ้าพ่อกู่ช้างลำพูน / การแต่งกาย ชุดผ้าพื้นเมือง
09:00 น. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ และให้กำลังใจอำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์เพื่อนใจโรงเรียนแม่ตืน อำเภอลี้ สสจ. / ผวจ.ลพ. มอบหมาย
11:00 น. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ และให้กำลังใจอำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์เพื่อนใจวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน อำเภอแม่ทา สสจ. / ผวจ.ลพ. มอบหมาย
14:00 น. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดลำพูน ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 อนก.
นายสมาน กองแก้ว
ปลัดจังหวัดลำพูน
08:39 น. ร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์พระตำหนักทรงเมืองพระแม่เจ้าจามเทวี โบราณสถานกู่ช้างกู่ม้าลำพูน มูลนิธิเจ้าพ่อกู่ช้างลำพูน/แต่งกาย : ชุดพื้นเมือง
10:00 น. ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดลำพูน เดือนพฤษภาคม 2567 ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ปภ./**
14:00 น. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดลำพูน ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 สนจ.(อก.)/**
นายบุญส่ง ไชยมณี
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
10:00 น. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3 ห้องประชุมธาราบอลรูม ชั้น 1 โรงแรม ทรี ธารา ลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง กยพ./OSM
14:00 น. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดลำพูน ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 อนก.