วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน
วันจันทร์ ที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายสันติธร ยิ้มละมัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
07:30 น. ประธานพิธีเปิดกิจกรรม "เปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 " ประจำปี พ.ศ.2567 ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 บริเวณศาลากลางจังหวัดลำพูนหลังเก่า ศึกษาธิการ 
09:30 น. ประธานพิธีเปิดโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สนามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 บ้านทุ่งโป่ง ม.5 ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง ปค.
13:30 น. ประธานการประชุมชี้แจงแนวทางจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2566 - 2570 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568- 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของจังหวัดลำพูน ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 สนจ./กยพ.
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
08:00 น. กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติร่วมกัน บริเวณลานหน้าเสาธง ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน สนจ./แต่งกาย : ชุดผ้าไทยโทนสีเหลือง ติดเข็มที่ระลึกฯ
13:30 น. ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ห้องประชุม 2 ชั้น 2B ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน แรงงาน
15:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายประกันตน และผู้แทนหน่วยงานภายนอก เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดลำพูน ห้องประชุม 2 ชั้น 2B ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ประกันสังคม
นายโยธิน ประสงค์ความดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
08:00 น. กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติร่วมกัน บริเวณลานหน้าเสาธง ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน สนจ. (การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยโทนสีเหลือง ติดเข็มที่ระลึกฯ)
09:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำพูน (ก.อบต.จังหวัดลำพูน) ครั้งที่ 6/2567 ห้องประชุมท้องถิ่นดิจิทัล 1 ชั้น 4 สถจ./ ผวจ.ลพ. มอบหมาย
14:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดลำพูน ห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น ชั้น 3 พาณิชย์/ ผวจ.ลพ. มอบหมาย
นายสมาน กองแก้ว
ปลัดจังหวัดลำพูน
07:00 น. กิจกรรม "เปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิธีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21" บริเวณศาลากลางจังหวัดลำพูน (หลังเก่า) ศธ.
08:00 น. กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติร่วมกัน บริเวณลานหน้าเสาธง ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน สนจ./แต่งกาย : ชุดผ้าไทยโทนสีเหลือง ติดเข็มที่ระลึกฯ
09:30 น. พิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ " ครั้งที่ 5 สนามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 2 ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง ปค.
09:30 น. ประชุม ก.อบต.จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 6/2567 ห้องประชุมท้องถิ่นดิจิทัล 1 ชั้น 4 สถจ./*
13:30 น. ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2566 - 2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของจังหวัดลำพูน ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 สนจ.(กพย.)/*
13:30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/267 ห้องประชุมอนันตยศ ชั้น 4 ศดธ./*
นายบุญส่ง ไชยมณี
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
09:00 น. ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระดับหัวหน้าสำนักงานจังหวัด และข้าราชการในส่วนกลางระดับชำนาญการพิเศษ) โรงแรมรอยัล ซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร สป.มท. (แต่งกาย : ชุดผ้าไทย โทนสีเหลือง ประดับเข็ม)