วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน
วันพฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายสันติธร ยิ้มละมัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:30 น. ประธานพิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 7/2567"  สนามกีฬาข้างเทศบาลตำบลศรีบัวบาน ม.3 ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน ปค. (การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย /ชุดสุภาพ)
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ. 2567 ห้องประชุมอนันตยศ ชั้น 4 วธ.
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:30 น. พิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" ครั้งที่ 7 สนามกีฬาข้างเทศบาลตำบลศรีบัวบาน หมู่ที่ 3 ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน ปค.
13:30 น. ประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กปปภ.ก) ผ่านระบบ Zoom meeting ห้องประชุม POC ชั้น 3 ปภ.
นายโยธิน ประสงค์ความดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:30 น. พิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" ครั้งที่ 7 สนามกีฬาข้างเทศบาลตำบลศรีบัวบาน หมู่ที่ 3 ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน ปค.
นายสมาน กองแก้ว
ปลัดจังหวัดลำพูน
09:30 น. พิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" ครั้งที่ 7 สนามกีฬาข้างเทศบาลตำบลศรีบัวบาน หมู่ที่ 3 ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน ปค.
10:00 น. ประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 7/2567 ห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น ชั้น 3 สนจ.(อก.)
11:00 น. ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขตตรวจราชการที่ 15-16  ตรวจเยี่ยมกองร้อยบังคับการและบริการ  กองร้อย บก.บร. บก.อส.จ. บก.อส.จ.
13:30 น. ปะชุมคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดลำพูน ประจำปี 2567 ห้องประชุมอนันตยศ ชั้น 4 วธ.
นายบุญส่ง ไชยมณี
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
09:30 น. พิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" ครั้งที่ 7/2567 บริเวณสนามกีฬาข้างเทศบาลตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน ปค.
10:00 น. ประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 7/2567 ห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น ชั้น 3 สนจ.