นายโยธิน ประสงค์ความดี

ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายโยธิน ประสงค์ความดี 08:00 น. กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติร่วมกัน บริเวณลานหน้าเสาธง ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน สนจ. (การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยโทนสีเหลือง ติดเข็มที่ระลึกฯ)
09:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำพูน (ก.อบต.จังหวัดลำพูน) ครั้งที่ 6/2567 ห้องประชุมท้องถิ่นดิจิทัล 1 ชั้น 4 สถจ./ ผวจ.ลพ. มอบหมาย
14:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดลำพูน ห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น ชั้น 3 พาณิชย์/ ผวจ.ลพ. มอบหมาย