นายชาตรี กิตติธนดิตถ์

ตำแหน่ง ปลัดจังหวัดลำพูน
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ 09:30 น. ประธานประชุมคณะทำงานเผ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดลำพูน ห้องประชุมหริภุญชัย ศอ.ปส.จ.
09:30 น. ร่วมตรวจเยี่ยม โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและครอบครัว"  (เครือข่ายอารยลุ่มน้ำลี้) ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนวัดวังหลวง ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง ปค.
10:00 น. ประธานตรวจประเมินผลงานศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบระดับอำเภอ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเครือข่ายภาคเกษตร ระดับตำบลอุโมงค์ หมู่ที่ 2 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน ปค.
17:30 น. ร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมท่องเที่ยววิถีชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีเมืองหละปูน"  ครั้งที่ 2 สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ศูนย์ OTOP ตำบลเวียงยอง อ.เมืองลำพูน พช./แต่งกาย : ชุดผ้าไทย