เลือกภาษา ::
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565 จังหวัดลำพูน
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 31 มี.ค. 2566, 15:51

          จังหวัดลำพูนโดยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ. 2565 ได้พิจารณาผลงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ที่ผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ. 2565
ดังนี้
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ประจำปี พ.ศ. 2565  จำนวน 3 ราย  ได้แก่
          1.. นายธราธร ตันวิพงษ์ตระกูล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์   โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 
          2. นางอัจฉรา โพธิศาสตร์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลลำพูน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
          3. นางสาวศิริพร นามใจ  พนักงานพิมพ์ ส 3  โรงพยาบาลลี้  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดลำพูน  ประจำปี พ.ศ. 2565  จำนวน 7 ราย ได้แก่
          1. นางพวงผกา สุริวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
          2. นายเจริญทิพย์ อร่ามรุ่งโรจน์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอลี้
          3. นางวชิรญาณ์ จิระพัฒน์โภคิน เจ้าพนักงานประมงอาวุโส  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน
          4. นางสาววรัญญา สุทธหลวง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน
          5. นายสนั่น ช่างปรุง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน
          6. นางรุ้งตะวัน ไชยเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
          7. นางกุลจิรา กุลวัฒนโชค พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  โรงพยาบาลลี้  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 15 ก.ย. 2566, 10:02

วันที่ (14 กันยายน 2566) เวลา 14.00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศแห่งค...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:31

               ททท.สำนักงานลำปาง ขอนำเสนอร้านอาหาร...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:24

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละม...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:23

        วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายส...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 2 9 9 2 3

Today

Total

3

The week

Total

856

This month

Total

4368

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]