เลือกภาษา ::

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน

วันพฤหัสบดี ที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:00 น. ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนเลียบทางรถไฟ ตามโครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ บริเวณลานหน้าสถานีรถไฟลำพูน สถจ/(การแต่งกาย : ชุดสุภาพ/เสื้อโทนสีเหลือง)
09:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 9/2564 ห้องประชุมจามเทวี ศึกษาธิการฯ
14:00 น. ประธานการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนตุลาคม ห้องประชุมหริภุญชัย ปค. (การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยหรือชุดพื้นเมือง)
17:00 น. บันทึกเทปรายการวิทยุผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพบประชาชน "ปะป้อเมืองอู้เรื่องหละปูน" ห้องส่ง สวท.ลำพูน สวท.ลำพูน
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน (ก.ท.จ.ลำพูน) ครั้งที่ 12/2564 ห้องประชุมหริภุญชัย สถจ.
11:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดลำพูน (ก.ช.ภ.จ.) ครั้งที่ 2/2564 ห้องประชุมมหันตยศ ปภ.
14:00 น. ประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนตุลาคม ห้องประชุมหริภุญชัย ปค./แต่งกาย : ชุดผ้าไทยหรือชุดพื้นเมือง
นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
14:00 น. ประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนตุลาคม ห้องประชุมหริภุญชัย ปค. (การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยหรือชุดพื้นเมือง)
นายชาตรี กิตติธนดิตถ์
ปลัดจังหวัดลำพูน
09:00 น. ประชุม ก.ท.จ.ลำพูน ครั้งที่ 12/2564 ห้องประชุมหริภุญชัย สถจ./ป.นวรัตน์
09:00 น. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนเลียบทางรถไฟ ตามโครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ บริเวณลานหน้าสถานีรถไฟลำพูน สถจ./แต่งกาย : ชุดสุภาพ/เสื้อโทนสีเหลือง
11:00 น. ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดลำพูน (ก.ช.ภ.จ.) ครั้งที่ 2/2564 ห้องประชุมมหันตยศ ปภ./ป.นิธิวัฒน์
14:00 น. ประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนตุลาคม ห้องประชุมหริภุญชัย ปค./แต่งกาย : ชุดผ้าไทยหรือชุดพื้นเมือง
นายบุญส่ง ไชยมณี
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
09:00 น. ร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนเลียบทางรถไฟ ตามโครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ บริเวณลานหน้าสถานีรถไฟลำพูน สถจ. (แต่งกาย : ชุดสุภาพ/เสื้อโทนสีเหลือง)
09:30 น. ประชุม ก.ท.จ.ลำพูน ครั้งที่ 12/2564 ห้องประชุมหริภุญชัย สถจ.
14:00 น. ประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนตุลาคม ห้องประชุมหริภุญชัย ปค. (การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยหรือชุดพื้นเมือง)
พิมพ์ | ดาวน์โหลด Excel.

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

Total visits to the site

0 0 0 0 5 1 3 4 7

Today

Total

47

The week

Total

4076

This month

Total

4991

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]