เลือกภาษา ::
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 1 เม.ย. 2564, 08:46

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

จังหวัดลำพูนโดยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ.2563 ได้พิจารณาผลงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดแล้วปรากฏว่ามีผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ.2563 ดังนี้

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ประจำปี พ.ศ.2563  จำนวน 3 ราย  ได้แก่

 1.   นางอัจฉรา จันทรานิมิตร นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลลำพูน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
 2.   นางรติมา ปฤษฎางคเดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
 3.   นางฑิฆัมพร  จันทะคุณ  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลลี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

 

ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดลำพูน  ประจำปี พ.ศ. 2563  จำนวน 12 ราย ได้แก่

 1. นายแสวง ทาวดี    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
 2. จ่าเอกสุนทร อุไรสาย นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
 3. นายพันธรัฐ สิทธิปรุ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
 4. นางกนกรัตน์ ยุกติรัตน์  นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน
 5. นางสาวชฏาพร สุนันตา  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน
 6. นางพวงผกา สุริวรรณ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
 7. นายณัฐชัย ชีวะศิริ  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน
 8. นายธนัท ปภพธนานนท์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน
 9. นางสาวสุพัตรา สุนันตา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
 10. นายสมสิต เลารัตน์  เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน  สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน
 11. นายชรินทร์ ธรรมจารี  พนักงานบริการ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน
 12. นายธีรสิทธิ์ สินธร  พนักงานขับรถยนต์  โรงพยาบาลแม่ทา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 เม.ย. 2564, 13:25

วันที่(8 เมษายน 2564) ที่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน รับมอบสิ่งของในการปฏิบัติงาน...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 7 เม.ย. 2564, 15:49

ชาวลำพูน ร่วมตกแต่งเมืองปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 เม.ย. 2564, 12:21

ลำพูน ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เพื่อลดอ...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 7 เม.ย. 2564, 12:15

แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มผู้เปราะบางในสังคม ในพื้นที่ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูนนางปนัด...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 3 8 3 6 4

วันนี้

จำนวน

30

สัปดาห์นี้

จำนวน

350

เดือนนี้

จำนวน

1641

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]