เลือกภาษา ::

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน

วันอังคาร ที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
08:50 น. บันทึกเทปประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันจังหวัดลำพูน ห้องรับรอง ผวจ. ทสจ.
09:00 น. ประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดลำพูน ห้องประชุมจามเทวี ปค.
10:30 น. ประชุมรับฟังข้อร้องเรียนเรื่องที่ดินในเขตหมู่บ้านเหมืองกวัก ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน ห้องประชุม POC ศดธ.
13:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ห้องประชุมจามเทวี สสจ.
18:00 น. ประธานพิธีฉลองสมโภชสถานีน้ำดื่ม “พัชรธรรม” พระราชทาน ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2564  วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) ในพระราชูปถัมภ์ฯ การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยโทนสีขาว ครีม เหลือง
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
13:00 น. ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ห้องประชุมจามเทวี สสจ.
นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 7/2564 ห้องประชุมมหันตยศ พช.
13:00 น. ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ห้องประชุมจามเทวี สสจ.
13:30 น. ประธานการประชุมคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดลำพูน วธ.
14:30 น. ประธานการประชุมคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ งบประมาณ และการรับบริจาค ครั้งที่ 7/2564 ห้องประชุมมหันตยศ สนจ.
นายชาตรี กิตติธนดิตถ์
ปลัดจังหวัดลำพูน
09:00 น. ประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดลำพูน ห้องประชุมจามเทวี ปค.
09:30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 7/2564 ห้องประชุมมหันตยศ พช./จ่าจังหวัด
13:00 น. ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ห้องประชุมจามเทวี สสจ.
13:30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ผ่านระบบ Application Zoom ห้องประชุมหริภุญชัย สนจ.(กยพ)/จ่าจังหวัด
นายบุญส่ง ไชยมณี
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
08:00 น. กิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าจังหวัดลำพูน ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน
08:30 น. เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 77 ผ่านระบบ Application Zoom ผ่านระบบ Application Zoom สดร.
13:00 น. ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ห้องประชุมจามเทวี สสจ.
13:30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ผ่านระบบ Application Zoom ห้องประชุมหริภุญชัย สนจ./กยพ.
14:30 น. ประชุมคณะทำงานกลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์ งบประมาณ และการรับบริจาค ครั้งที่ 7/2564 ห้องประชุมมหันตยศ สนจ./กยพ.
18:00 น. พิธีฉลองสมโภชสถานีน้ำดื่ม “พัชรธรรม” พระราชทาน ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2564  วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) แต่งกาย : ชุดผ้าไทยโทนสีขาว ครีม เหลือง
พิมพ์ | ดาวน์โหลด Excel.

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 4 3 4 5 8

วันนี้

จำนวน

26

สัปดาห์นี้

จำนวน

336

เดือนนี้

จำนวน

1238

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]