เลือกภาษา ::

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน

วันพุธ ที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายสันติธร ยิ้มละมัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
07:00 น. ประธานพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกามหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 วัดพระพุทธบาทตากผ้า ต.มะกอก อ.ป่าซาง ปค. (การแต่งกาย : ชุดสุภาพโทนสีเหลือง)
10:00 น. ประธานพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ศาลาแดงองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ปศุสัตว์ (การแต่งกาย : ชุดสุภาพ โทนสีเหลือง)
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
07:00 น. พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 วัดพระพุทธบาทตากผ้า ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง ปค.(การแต่งกาย : ชุดสุภาพโทนสีเหลือง)
09:30 น. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และพิธีส่งมอบบ้านในโครงการซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ตามผังภูมิสังคม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) บ้านนางอนงค์ ใจพงษ์ เลขที่ 51 หมู่ที่ 10 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา สนง.โยธา ( การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยโทนสีเหลือง ติดเข็มที่ระลึกฯ )
11:00 น. ผู้แทนบริษัทที่ปรึกษาโครงการเข้าพบเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 กับทางหลวงหมายเลข 114 (แยกดอยติ) ห้องปฏิบัติงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน แขวงทางหลวงลำพูน
14:30 น. ประชุมซักซ้อมการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 กับคณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผ่านระบบ VCS ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 สนจ./กยพ.
นายโยธิน ประสงค์ความดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:00 น. ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการดำเนินงานด้านยาเสพติดและจิตเวชของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ปา แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน สสจ.
10:00 น. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมเจรจาการค้า (Business Matching) สินค้าลำไย ห้องประชุมแกรนด์ปา 1 โรงแรมแกรนด์ปา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน พาณิชย์จังหวัด/ผวจ.ลพ.มอบหมาย
11:00 น. ประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนกิจกรรม โคก หนอง นา อารยเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล (Household Lab Model for Quality of Life : HLM นายมนัส ทาราช) บ้านหนองผ้าขาว หมู่ที่ 5 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน พช. (การแต่งกาย: ชุดสุภาพโทนสีเหลือง)/ผวจ.ลพ.มอบหมาย
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นของจังหวัดลำพูน โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) “รสชาติ…ที่หายไป The Lost Taste” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567  ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำพูน วธ. / ผวจ.ลพ. มอบหมาย
15:30 น. ประธานปล่อยแถวจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือนหลัง  เรือนจำจังหวัดลำพูน เรือนจำจังหวัดลำพูน  / ผวจ.ลพ. มอบหมาย
นายสมาน กองแก้ว
ปลัดจังหวัดลำพูน
07:00 น. พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 วัดพระพุทธบาทตากผ้า ต.มะกอก อ.ป่าซาง ปค./แต่งกาย : ชุดสุภาพโทนสีเหลือง
08:30 น. ร่วมโครงการจัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี พ.ศ.2567 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ทรัพยากรน้ำที่ 1 ชม.
09:00 น. ประธานตรวจสถานที่ขอต่ออายุใบอนุญาตใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่ ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน เลขที่ 79/1หมู่ที่ 4 ต.หนองหนาม / เลขที่ 124 หมู่ที่ 3 ต.หนองช้างคืน อ.เมืองลำพูน ทปค.(ปค.)
10:00 น. ร่วมเปิดโครงการขับเคลื่อนกิจกรรม โคก หนอง นา อารยเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล (Household Lab Model for Quality of Life : HLM นายมนัส ทาราช) บ้านหนองผ้าขาว หมู่ที่ 5 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน พช./แต่งกาย : ชุดสุภาพโทนสีเหลือง
13:00 น. ประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปรับปรุงแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ผ่านระบบ ZOOM ห้องประชุมจามเทวี ชัั้น 4 สนจ.(กยพ.)/*
นายบุญส่ง ไชยมณี
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
07:00 น. พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (พระสงฆ์ 80 รูป) วัดพระพุทธบาทตากผ้า พระอารามหลวง ต.มะกอก อ.ป่าซาง ปค. (แต่งกาย : ชุดสุภาพโทนสีเหลือง)
09:00 น. ร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค - กระบือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ศาลาแดง เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง ปศุสัตว์ (การแต่งกาย : ชุดสุภาพโทนสีเหลือง)
13:00 น. ประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปรับปรุงแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ผ่านระบบ ZOOM ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 กยพ.
14:30 น. ประชุมซักซ้อมการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 กับคณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผ่านระบบ VCS ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 กยพ.
พิมพ์ | ดาวน์โหลด Excel.

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]