เลือกภาษา ::

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน

วันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
10:00 น. ประชุมโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2564 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" ผ่านระบบ (ZOOM Cloud Meetings) ห้องประชุมหริภุญชัย ศึกษาธิการฯ
10:00 น. ประชุมคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ครั้งที่ 8/2564 ผ่านระบบ (ZOOM Cloud Meetings) ห้องประชุม POC สนจ/กยพ
13:30 น. ประธานการแถลงข่าวสถานการณ์ COVID ประจำวัน ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน
14:30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2564 ห้องประชุมจามเทวี สนจ.กยพ
นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน (คพจ.) ครั้งที่ 5/2564 ห้องประชุมจามเทวี พาณิชย์
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:30 น. ประธานการประชุมพิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2564 ห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น สถจ
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการชั้นสูง ประจำปี 2564 จังหวัดลำพูน ห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น สัสดี
นายชาตรี กิตติธนดิตถ์
ปลัดจังหวัดลำพูน
09:30 น. ประชุมพิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2564 ห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น สถจ./จ่าจังหวัด
09:30 น. ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน (คพจ.) ครั้งที่ 5/2564 ห้องประชุมจามเทวี พาณิชย์ฯ
14:30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2564 ห้องประชุมจามเทวี สนจ.(กยพ.)
นายบุญส่ง ไชยมณี
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
09:30 น. ประชุมพิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2564 ห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น สถจ.
10:00 น. ประชุมเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในจังหวัดลำพูน กับพลเอกสกลฯ และสมาชิกวุฒิสภา ผ่านระบบ VCS** ห้องประชุม POC สนจ.
14:30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2564 ห้องประชุมจามเทวี สนจ./กยพ.
พิมพ์ | ดาวน์โหลด Excel.

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 3 9 3 0 6

วันนี้

จำนวน

5

สัปดาห์นี้

จำนวน

262

เดือนนี้

จำนวน

1303

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]