เลือกภาษา ::
การแบ่งเขตการปกครอง

        จังหวัดลำพูน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 51 ตำบล 577 หมู่บ้าน, 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด, 1 เทศบาลเมือง, 39 เทศบาลตำบล, 17 องค์การบริหารส่วนตำบล และ 17 ชุมชน

 

อำเภอ

ขนาดพื้นที่

(ตร.กม.)

ตำบล

หมู่บ้าน

เทศบาลเมือง

/ ตำบล

อบต.

ชุมชน

ระยะทางห่างจากจังหวัด

(กม.)

1. อำเภอเมืองลำพูน

(รวมเทศบาลเมืองลำพูน/เทศบาลตำบล)

479.825

15

159

14

1

17

-  

2. อำเภอป่าซาง

299.950

9

90

4

4

-

11 

3. อำเภอบ้านโฮ่ง

596.901

5

62

2

4

-

36 

4. อำเภอแม่ทา

762.630

6

71

7

1

-

25 

5. อำเภอลี้

1,701.990

8

   99

7

3

-

105 

6. อำเภอทุ่งหัวช้าง

486.129

3

35

1

3

-

105 

7. อำเภอบ้านธิ

129.024

2

36

1

1

-

26 

8. อำเภอเวียงหนองล่อง

49.433

3

25

3

-

-

45 

รวม

4,505.882

51

577

39

17

17

 

 

ประชากร

       ปี 2561 จังหวัดลำพูน มีประชากร จำนวน 406,168 คน แยกรายละเอียดดังนี้

                   - เพศชาย จำนวน 196,196 คน

                   - เพศหญิง จำนวน 209,972 คน

                   - ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 90.11 คนต่อตารางกิโลเมตร

 
ข้อมูลประชากรและจำนวนบ้านแยกรายอำเภอ ปี 2561

อำเภอ

ทะเบียนราษฎร์ ปี 2561

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนบ้าน

1. เมืองลำพูน

68,992

77,546

146,538

74,310

2. ป่าซาง

26,401

28,706

55,107

23,740

3. บ้านโฮ่ง

35,166

34,870

70,036

24,501

4. แม่ทา

19,176

19,853

39,026

16,490

5. ลี้

19,391

20,671

40,062

15,722

6. ทุ่งหัวช้าง

10,132

10,044

20,176

7,420

7. บ้านธิ

8,553

9,217

17,770

7,417

8. เวียงหนองล่อง

8,385

9,065

17,450

7,417

รวม

196,196

209,972

406,168

177,017

 
ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของพื้นที่ และประชากรแยกรายอำเภอ จังหวัดลำพูน ปี 2561

อำเภอ

ขนาดพื้นที่
(ตารางกิโลเมตร)

ประชากร

(คน)

ความหนาแน่น

ประชากรต่อพื้นที่ 1 ตร.กม.

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

1. เมือง

479.825

10.78

146,538

36.08

304.12

2. ป่าซาง

299.950

6.52

55,107

13.57

184.88

3. บ้านโฮ่ง

596.901

13.31

70,036

17.24

67.54

4. แม่ทา

762.630

16.68

39,026

9.61

51.38

5. ลี้

1,701.990

37.96

40,062

9.86

41.02

6. ทุ่งหัวช้าง

486.129

10.79

20,176

4.97

41.46

7. บ้านธิ

129.024

2.72

17,770

4.38

136.78

8. เวียงหนองล่อง

49.433

1.24

17,450

4.30

354.74

รวม

4,505.882

100

406,168

100

90.11

 

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 2 9 0 6 9

วันนี้

จำนวน

4

สัปดาห์นี้

จำนวน

1508

เดือนนี้

จำนวน

4012

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]