เลือกภาษา ::
ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำวุฒิสภา ศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 19 ต.ค. 2563, 10:01

ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำวุฒิสภา ศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการฯ เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อท้องถิ่นพึ่งพาตนเอง ในพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้นำเสนอข้อมูล ในส่วนของสถานการณ์น้ำจังหวัดลำพูน ที่ผ่านมาประสบปัญหาและข้อจำกัดที่สำคัญ อาทิ ปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากแหล่งกักเก็บน้ำส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก ขาดประสิทธิภาพในการเติมน้ำ ในช่วงฤดูน้ำหลาก รวมทั้งขาดแหล่งเก็บน้ำขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก และปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่ง แผนงานก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำบางส่วน ที่เป็นความต้องการของประชาชน อยู่ในเขตพื้นที่ป่า ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาและขั้นตอนในการดำเนินการ ปัญหาคุณภาพน้ำ และการกำจัดผักตบชวาลำน้ำกวง โดยจังหวัดลำพูน ได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหา โดยการบูรณาการแผนงาน/โครงการ ปัญหาความต้องการด้านแหล่งน้ำในพื้นที่เพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหล่งเงินงบประมาณต่างๆ เช่น งบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบพัฒนาจังหวัด งบของกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง และงบกลาง เป็นต้น

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 พ.ย. 2563, 15:03

เช้าวันนี้(26 พฤศจิกายน 2563) ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์เเห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (NBT เชียงใหม่) กรมประชาสัมพันธ์ นาย...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 16 พ.ย. 2563, 16:45

วันที่ (14 พฤศจิกายน 2563) ที่ โรงพยาบาลป่าซาง ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน  นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 พ.ย. 2563, 16:44

วันที่ 14 พ.ย. 63 เวลา 09.30 น. ที่ ลานกิจกรรม มูลนิธิเจ้าพ่อกู่ช้างลำพูน  นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดล...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 16 พ.ย. 2563, 16:43

วันนี้(14 พฤศจิกายน 2563)ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็น...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 3 2 4 0 0

วันนี้

จำนวน

5

สัปดาห์นี้

จำนวน

323

เดือนนี้

จำนวน

1436

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]