เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูนกำหนดมาตรการป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่า ครอบคลุม 9 มาตรการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 11 ม.ค. 2564, 13:51

จังหวัดลำพูนจัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดลำพูน เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา ไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก  PM  2.5  ปี 2564 โดยกำหนดมาตรการ ป้องกันปัญหา   9  มาตรการ และกำหนดเขตพื้นที่ควบคุมการบริหารจัดการเชื้อเพลิงอย่างเป็นระบบ ในระหว่าง วันที่ 8 ม.ค. – 15 ก.พ. 2564

            วันนี้ ( 11 มกราคม 2564 ) ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ   เนาวรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดลำพูนเพื่อป้องกันปัญหา ไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  ครั้งที่ 1 / 2564 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์ ความก้าวหน้าการในการดำเนินงาน โดยจังหวัดลำพูน ได้กำหนดมาตรการป้องกัน แก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 2564 จำนวน 9 มาตรการ ได้แก่  1.การส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ 2.การสื่อสารและสร้างการรับรู้ให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 3.การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 4.การส่งเสริมการใช้ข้อมูลทางวิชาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละออง 5.การบัญชาและบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6.การป้องกัน เฝ้าระวัง และดับไฟ 7.การใช้มาตรการสร้างแรงจูงใจและการบังคับใช้กฎหมาย 8.การบรรเทาผลกระทบจากฝุ่นละอองและการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน 9.การฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้

          ทั้งนี้ได้กำหนดเขตควบคุมการเผาและบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรของจังหวัดลำพูนในระหว่าง วันที่ 8 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2564  โดยแบ่งเป็น 2 โซน คือ โซนที่ 1 ประกอบด้วย อำเภอเมืองลำพูน อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอลี้ และอำเภอทุ่งหัวช้าง โซนที่ 2 ประกอบด้วย อำเภอป่าซาง อำเภอแม่ทา อำเภอบ้านธิ และอำเภอเวียงหนองล่องโดยให้ให้อำเภอโซนที่ 1 สามารถบริหารจัดการเชื้อเพลิงได้ในช่วงวันที่ 8 มกราคม - 31 มกราคม 2564 ตามแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงของแต่ละอำเภอที่ได้รับความเห็นชอบจากจังหวัด และให้อำเภอโซนที่ 2 สามารถบริหารจัดการเชื้อเพลิงได้ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ -  15 กุมภาพันธ์ 2564 ตามแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงของแต่ละอำเภอที่ได้รับความเห็นชอบจากจังหวัด ซึ่งเกษตรกรที่ต้องการเผาเศษวัชพืชต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายปกครองในท้องที่นั้น ๆ ส่วนพื้นที่ทั่วไปในเขตชุมชนห้ามเผาทุกรณี

 ส่วนการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผาในพื้นที่โล่งนั้น มุ่งให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ห้ามเผา พื้นที่ริมทางหลวง และริมทางหลวงท้องถิ่น ซึ่งหากผู้ใดพบเห็นการลักลอบเผาให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินคดี และหากมีการจุดไฟเผาป่าหรือปล่อยให้ไฟลุกลามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตป่าไม้ โดยมิใช่การบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการจะมีโทษตามกฎหมาย

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 1 มี.ค. 2564, 11:37

พุทธศาสนิกชนจังหวัดลำพูน ร่วมเวียนเทียนและห่มผ้าองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย และเจดีย์ปทุมวดี ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหา...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 1 มี.ค. 2564, 11:36

วันที่ (26 กุมภาพันธ์ 2564) นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาด...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 1 มี.ค. 2564, 11:34

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ติดตามส่งเสริมผ้าทอลาย ด้วยลายผ้าพระราชทาน...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 มี.ค. 2564, 11:33

พ่อเมืองลำพูน เปิดศูนย์ประสานงานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 3 6 4 5 2

วันนี้

จำนวน

23

สัปดาห์นี้

จำนวน

260

เดือนนี้

จำนวน

999

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]