เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ประจำปี 2563
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 29 พ.ค. 2563, 14:34

จังหวัดลำพูน จัดพิธีถวายผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ประจำปี 2563 ประจำปี 2563  เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือเด็กแรกเกิด - 6 ปี ที่ครอบครัวมีฐานะยากลำบาก และสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็ก

              วันนี้ ( 29 พฤษภาคม 2563 ) ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน ร่วมประกอบพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ประจำปี 2563 โดยมีพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์  มีนายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานกล่าวถวายผ้าป่า

           กองทุนพัฒนาเด็กชนบทได้จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงมหาดไทยเมื่อปี 2522  มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่มีครอบครัวที่ประสบภาวะยากลำบาก และขาดโอกาส ให้ได้การพัฒนาทั้ง ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ต่อมาในปี 2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ทรงรับกองทุนดังกล่าวไว้ในพระราชูปถัมภ์ ปัจจุบัน กองทุนพัฒนาเด็กชนบทของจังหวัดลำพูน มีเงินทั้งสิ้น 2,081,793.23 บาท ในปี 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ได้เชิญชวนผู้มีจิตกุศลทำบุญสมทบทุนตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2563 มีจำนวนจำนวนเงินทั้งสิ้น 108,638 บาท ซึ่งจะสมทบเข้ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทของส่วนกลาง นำเงินเข้าฝากในบัญชีกองทุนฯของจังหวัด และช่วยเหลือด้านการศึกษาของเด็กเยาวชนในจังหวัดลำพูน ต่อไป .     

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 ธ.ค. 2564, 20:08

               วันที่(12 ธันวาคม 2564) ที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อำเภอเมือง...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 11:38

                วันนี้ ( 7 ธันวาคม 2564 ) นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังห...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:35

                วันนี้ (3 ธันวาคม 2564 )ที่ อาคารส่งเสริมและฝึกอบรม ศูนย์ขยายพัน...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:28

                วันที่ (3 ธันวาคม 2564) ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเวียงย...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 0 6 4 7 7 8

Today

Total

73

The week

Total

1976

This month

Total

5234

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]