เลือกภาษา ::
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ที่เรือนจำจังหวัดลำพูน
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 26 ม.ค. 2564, 11:49

วันที่ (25 มกราคม 2564) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดการฝึกโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและ ความหวัง” ที่ เรือนจำจังหวัดลำพูน พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยมี นายธวัช ตันยุวรรธนะ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดลำพูน กล่าวรายงาน มีข้าราชการ อัยการ ศาล ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี
นายธวัช ตันยุวรรธนะ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน ให้มีการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำจังหวัดลำพูน กรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นการประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่ และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก
ปัจจุบัน การฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำจังหวัดลำพูน กรมราชทัณฑ์ มีผู้เข้ารับการฝึก แบ่งเป็นผู้ต้องขังชาย 432 คน ผู้ต้องขังหญิง 31 คน รวมทั้งสิ้น 463 คน โดยปฏิบัติการฝึกอบรมรมเป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 11- 24 มกราคม 2564
ทั้งนี้ได้แบ่งการฝึกเป็น 3 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นที่ 1 การอบรมพึ่งตนเอง ด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ 2 การแปลทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่กาปฏิบัติ ประกอบด้วย การออกแบบแนวความคิด การบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก การประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคมลงบนกระดาน, การสร้างพื้นที่จำลอง(Table Top Exercise) และวางแผนการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพอกิน พออยู่ พอใช้ พอร่มเย็น, การปฏิบัติในพื้นที่จริง มีขนาด 1 งาน หรือ 412 ตารางเมตร ตามทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคม ขั้นที่ 3 การสรุปและประเมินผล
บัดนี้ การฝึกอบรม ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นครบถ้วนตามหลักสูตรการฝึกแล้ว ผลการฝึกอยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีผู้สำเร็จการฝึก จำนวนทั้งสิ้น 463 คน จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ทั้งสามารถช่วยเหลือประชาชน ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้ หลังจากนี้แล้ว ผู้ต้องขังที่จะรับการพ้นโทษในโอกาสต่อไป จะต้องไปดำเนินการในพื้นที่ ตามภูมิลำเนาของตนเอง อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
ด้าน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับทุกๆท่าน ที่สำเร็จการอบรมตามหลักสูตรของโครงการตามที่ได้รายงานให้ทราบ เห็นได้ว่า ทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดำเนินงาน โครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำจังหวัดคำพูน จนสำเร็จอย่างน่าชื่นชม ผู้สำเร็จการอบรมในโครงการนี้ทุกท่าน ถือได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ที่จะนำไปใช้ประกอบอาชีพการงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองของเราต่อไป ขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจ ตั้งความหวังที่จะร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินชีวิต และประกอบสัมมาชีพเลี้ยงตัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้ เพื่อความผาสุกมั่นคงของแต่ละบุคคล ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ สมดัง พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชปรารถนาให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ขอให้ผู้สำเร็จการอบรมทุกท่าน มีกำลังกายแข็งแรง กำลังใจเข้มแข็ง และมีความสุข ความเจริญตลอดไป.

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 15 ก.ย. 2566, 10:02

วันที่ (14 กันยายน 2566) เวลา 14.00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศแห่งค...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:31

               ททท.สำนักงานลำปาง ขอนำเสนอร้านอาหาร...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:24

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละม...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:23

        วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายส...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 2 9 4 7 3

Today

Total

79

The week

Total

1210

This month

Total

4271

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]