เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 7 ธ.ค. 2565, 10:52

                วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัด โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พลตำรวจเอก วัชรพบ ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และนายประสาท พงษ์ศิวาภัย กรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (กรรมการ สปท.) ร่วมประชุมชี้แจงแนวทาง ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VSC) จากห้องประชุมราชบพิธ ชั้น5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ของจังหวัด
                 เนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) สิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2564 มีผลให้คณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับจังหวัดสิ้นสุดลง และคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ลงมติรับทราบกลไกผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด โดยให้ดำเนินการตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. เสนอ
                 ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในระดับจังหวัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จึงให้จังหวัดยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัด และให้แต่งตั้งคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัด โดยให้มีหน้าที่และอำนาจตามร่างคำสั่งจังหวัดฯ
                  สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญในวันนี้ ประกอบด้วย ประเด็นความสำคัญของการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่เพื่อบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัด, ประเด็นบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัด, การขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ แนวทางการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัด.

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 มี.ค. 2566, 19:12

               ลำพูน พบจุดความร้อนมากขึ้น คุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีแดง มีผลกระทบต...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 28 มี.ค. 2566, 19:08

               วันนี้ (28 มีนาคม 2566) ที่พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหา...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 28 มี.ค. 2566, 19:07

               วันนี้ (28 มีนาคม 2566) ที่วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) ในพระราชูป...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 21 มี.ค. 2566, 16:05

                 วันนี้ (21 มีนาคม 2566) ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพู...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 1 0 9 9 7

Today

Total

25

The week

Total

938

This month

Total

4270

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]