เลือกภาษา ::
กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ลำพูน คัดเลือกกิจกรรมนำร่องจากแผนปฏิบัติงานสู่แนวคิดเชิงนวัตกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 3 ก.พ. 2566, 21:12

               วันนี้ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ที่ โรงแรมแกรนด์ ปา แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน เครือข่ายกิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถและต่อยอด การรวมกลุ่มอุตสาหกรรมภายใต้ โครงการ 12.1-1 การพัฒนาและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ ได้จัดประชุมสัมนาในหัวข้อ “การจัดทำนวัตกรรม ต้นแบบของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรด้วยองค์ความรู้และแนวคิดเชิงนวัตกรรม” โดยมีกลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

               ตามที่บริษัท พีเอ็มเอ็ม แมสสิโม่ เทค จำกัด ได้รับงบประมาณจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริม อุตสาหกรรม ให้จัดกิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถและต่อยอดการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการ 12.1-1 การพัฒนาและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2566 ซึ่งเป็นการดำเนินเครือข่ายคลัสเตอร์ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อให้เครือข่าย ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมนำร่อง จากแผนปฏิบัติงานมาดำเนินการ ต่อยอดพัฒนาด้านตลาดในประเทศ และนอกประเทศ พร้อมทั้งมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การจัดทำนวัตกรรม ต้นแบบของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรด้วยองค์ความรู้และแนวคิดเชิงนวัตกรรม” เพื่อเป็นแนวทาง ในการพัฒนานวัตกรรมกลุ่มของเครือข่ายต่อไป

              ทั้งนี้ การจัดประชุมเครือข่ายกิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถและต่อยอด กลุ่มอุตสาหกรรมภายใต้ โครงการ 12.1-1 การพัฒนาและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ ถือเป็นการพัฒนา “เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์” เป็นการยกระดับอุตสาหกรรมเชื่อมโยงฐานการผลิตของจังหวัดลำพูน และส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ เมืองใหม่ เป็นการรองรับการพัฒนาสู่การเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือยกระดับอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุนทางสังคมวัฒนธรรม และฐานอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเดิมของจังหวัด อีกด้วย

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 มี.ค. 2566, 19:12

               ลำพูน พบจุดความร้อนมากขึ้น คุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีแดง มีผลกระทบต...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 28 มี.ค. 2566, 19:08

               วันนี้ (28 มีนาคม 2566) ที่พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหา...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 28 มี.ค. 2566, 19:07

               วันนี้ (28 มีนาคม 2566) ที่วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) ในพระราชูป...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 21 มี.ค. 2566, 16:05

                 วันนี้ (21 มีนาคม 2566) ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพู...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 1 0 9 8 4

Today

Total

12

The week

Total

929

This month

Total

4263

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]