เลือกภาษา ::

วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล

ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล 08:39 น. ร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์พระตำหนักทรงเมืองพระแม่เจ้าจามเทวี โบราณสถานกู่ช้างกู่ม้าลำพูน มูลนิธิเจ้าพ่อกู่ช้างลำพูน/แต่งกาย : ชุดพื้นเมือง
09:00 น. ประธานพิธีเปิดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการศึกษาการจัดทำ Model การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ เชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภายใต้กรอบ GMS เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ห้องประชุมแกรนด์ปา 1 โรงแรมแกรนด์ ปา แอนด์ รีสอร์ทลำพูน อำเภอเมืองลำพูน สนจ./กยพ.
10:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูน ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ปภ.
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี ตลาดทาดอยแก้วรุกล้ำทางหลวงหมายเลข 11 สายลำปาง - เชียงใหม่ ห้องประชุมหริภุุญชัย ชั้น 4 ศดธ.
พิมพ์
***

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]