เลือกภาษา ::

วันจันทร์ ที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

นายสมาน กองแก้ว

ตำแหน่ง ปลัดจังหวัดลำพูน
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายสมาน กองแก้ว 07:00 น. กิจกรรม "เปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิธีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21" บริเวณศาลากลางจังหวัดลำพูน (หลังเก่า) ศธ.
08:00 น. กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติร่วมกัน บริเวณลานหน้าเสาธง ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน สนจ./แต่งกาย : ชุดผ้าไทยโทนสีเหลือง ติดเข็มที่ระลึกฯ
09:30 น. พิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ " ครั้งที่ 5 สนามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 2 ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง ปค.
09:30 น. ประชุม ก.อบต.จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 6/2567 ห้องประชุมท้องถิ่นดิจิทัล 1 ชั้น 4 สถจ./*
13:30 น. ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2566 - 2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของจังหวัดลำพูน ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 สนจ.(กพย.)/*
13:30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/267 ห้องประชุมอนันตยศ ชั้น 4 ศดธ./*
พิมพ์
***

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]