เลือกภาษา ::
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ.2567 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
  ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ปี พ.ศ.2566 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy)
  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  รายงานผลการดำเนินการเพื่อขจัดความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy ในปี พ.ศ. 2566
  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือนแรก ปี 2566
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสื่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนแรก ของปี 2566
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 ของจังหวัดลำพูน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565
  ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของจังหวัด
  การมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  แผนขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของจังหวัด
  ผลการทบทวนและการวิเคราะห์ข้อมูลของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของจังหวัด
  แบบรายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)
ปี พ.ศ. 2565 นโยบายไม่รับของขวัญ  (No Gift Policy)  ในปี พ.ศ.2565
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ในปี พ.ศ.2565
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปี พ.ศ.2565
  การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปี พ.ศ.2565
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรการทางจริยธรรม ในปี พ.ศ. 2565
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2565
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของปี พ.ศ. 2564
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2565
 

แบบสรุปผลการดำเนินงานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในากรดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

      O  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
            ระดับคะแนน   1               ระดับคะแนน   2                ระดับคะแนน   3                   ระดับคะแนน  4                     ระดับคะแนน   5
      O  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
            ระดับคะแนน   1                ระดับคะแนน   2                ระดับคะแนน   3                   ระดับคะแนน  4                     ระดับคะแนน   5

          

   
 

การมีส่วนรวมของผู้บริหาร

        O ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดลำพูน  ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564

 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

        O ผลการประเมินคุณธรรมฯ  ประจำปี พ.ศ. 2564

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ

       O แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันฯ ปี พ.ศ. 2564

       O แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันฯ ปี พ.ศ. 2565

  O การดำเนินการ / กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
  O การดำเนินการ / กิจกรรมเพื่่อบริหารจัดการความเสี่ยง
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

      O การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี พ.ศ. 2564

      O การประเมินความเสี่ยงการทุจริด ปี พ.ศ. 2565 

 

การดำเนินงาน / กิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

      O การดำเนินงาน / กิจกรรมฯ ปี พ.ศ. 2564

      O การดำเนินงาน / กิจกรรมฯ ปี พ.ศ. 2565

  O การประกาศเจตนารมย์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่   ปี 2566
  O การประกาศเจตนารมย์นโยบาย No Gift Policy ปี 2565
  O การประกาศเจตนารมย์ของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ปี 2564
  O มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
  O การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสจังหวัดลำพูน
 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย

      O รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ กระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)

      O รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ กระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

      O รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ กระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)

      O รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ กระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

รายงานการควบคุมภายในจังหวัด

     O การควบคุมภายในจังหวัด ปี พ.ศ. 2563

     O การควบคุมภายในจังหวัด ปี พ.ศ. 2564

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ จังหวัดลำพูน

      O รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันฯ จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)

      O รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันฯ จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

      O รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันฯ จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)

OOO  ข่าวสารประชาสัมพันธ์  OOO

  O ขอเชิญชวนส่งบทความเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 

O แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ ข้อกำหนดจริยธรรมของ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]