เลือกภาษา ::
ผู้ว่าฯ ลำพูน พร้อมด้วย ชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล และส่วนราชการลงพื้นที่ขับเคลื่อนการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนบ้านน้ำก้อ อำเภอลี้
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 10 มี.ค. 2563, 09:09

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำ ชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนบ้านน้ำก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อศึกษาความต้องการของชุมชนในการประกอบอาชีพทางการเกษตร การลดการเผาป่าอันเป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ตลอดจนการแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดิน พร้อมเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่อง

วันนี้(9 มีนาคม 2563) ที่เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เล็งเห็นถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5 และไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน รวมถึงคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ จึงได้จัดทำโครงการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนบ้านน้ำก้อ เพื่อศึกษาความต้องการของชุมชนในการประกอบอาชีพทางการเกษตร การลดการเผาป่าอันเป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ตลอดจนการแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดิน พร้อมเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถใช้ข้อมูลเป็นกรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นได้ต่อไป โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน มี ดร.เจน ชาญณรงค์ ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ,รศ.ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์ รองประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ,รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สันติธรรมนนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และคณะฯ ได้ลงสำรวจพื้นที่ศึกษาความต้องการของชุมชนในการประกอบอาชีพ ได้แก่ 1) เรื่องโครงการพัฒนาแหล่งน้ำห้วยปันปึง  2) เรื่องกลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านปลาย่าง  3) เรื่องการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด หมู่ที่ 2  4) เรื่องสำรวจที่ดินเอกสารสิทธิ์ทำกินหมู่ที่ 3  และ 5) เรื่องการเพาะปลูกเห็ดเผาะและป่าชุมชน

ทั้งนี้ ในที่ประชุมสามารถสรุปประเด็นปัญหาในพื้นที่ตำบลก้อ ได้ 4 ประเด็น อาทิ 1). ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ซึ่งราษฎรตำบลก้อส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมต้องอาศัยน้ำฝนในการเพาะปลูกพืชเป็นหลัก และมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรจำกัดและมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ และแหล่งน้ำระบบประปาหมู่บ้านมีจำนวนบ่อน้ำประปาจำกัด ไม่เพืยงพอต่อความต้องการของครัวเรือนในการใช้อุปโภคบริโภค  2).ด้านการพัฒนาเกษตรและอาชีพ เกษตรกรตำบลก้อส่วนใหญ่จะมีปัญหาด้านต้นทุนในการทำการเกษตรแต่ละปี ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่นิยมปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ แต่นิยมใช้ปุ๋ยเคมีในการทำการเกษตรซึ่งได้ผลเร็วและมีราคาค่อนข้างสูงและมักขาดทุนตลอดทั้งปี  3).ด้านการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่ารวมถึงการจัดระเบียบการเก็บเห็ดในบริเวณเขตป่า ปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ตำบลก้อส่วนใหญ่เกิดจากการลักลอบเผาป่าเพื่อลดเชื้อเพลิงในผืนป่า ทำให้ป่าเปิดโล่งง่ายต่อการเดินหาของป่า ด้วยสภาพทางภูมิประเทศของตำบลก้อเป็นแอ่งกระทะจึงทำให้เกิดหมอกควันไฟป่าปกคลุมในพื้นที่ประชาชนอาศัยอยู่ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาทางสุขภาพด้านระบบทางเดินหายใจ 4).ด้านเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกิน

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:35

                วันนี้ (3 ธันวาคม 2564 )ที่ อาคารส่งเสริมและฝึกอบรม ศูนย์ขยายพัน...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:28

                วันที่ (3 ธันวาคม 2564) ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเวียงย...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:26

                วันนี้ (4 ธันวาคม 2564) นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรร...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:23

               วันนี้ ( 4 ธันวาคม 2564 ) ที่บ้านแวนนาริน ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวั...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 5 8 0 0 1

วันนี้

จำนวน

12

สัปดาห์นี้

จำนวน

639

เดือนนี้

จำนวน

2968

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]