เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย สำหรับข้าราชการในจังหวัดลำพูน
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 30 มี.ค. 2564, 13:49

จังหวัดลำพูน จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย สำหรับข้าราชการในจังหวัดลำพูน จำนวน 20 ราย ซึ่งเป็นผู้กระทำความดี ความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการ หรือสาธารณชน
    วันนี้ (30 มีนาคม 2564) ที่ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับข้าราชการในจังหวัดลำพูน จำนวน 20 ราย โดยมี นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน กล่าวรายงาน มี นายชัชวาล ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ข้าราชการ อัยการ ศาล ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธี
     ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดยได้มีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในสถานที่ที่เหมาะสม นั้น
     ในปี 2563 จังหวัดลำพูน มีข้าราชการที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย จำนวนทั้งสิ้น 20 ราย ประกอบด้วย ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก มีจำนวน 5 ราย 1. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร 2. นายโยธิน ประสงค์ความดี 3.นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส 4.นายสมาน กองแก้ว และ 5. นางสาวภัทราพร ลายจุด
สำหรับ ชั้นประถมาภรณ์มงกูฎไทย มีจำนวน 15 ราย 1.นายเจิดศักดิ์ เปลี่ยนแปลศรี 2.นายชาคร ณ ลำปาง 3.นายณรงค์ ทาอุปรงค์ 4.นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ 5.นายประพันธ์ สนิทมัจโร 6.นายประสิทธิ์ เรียงทองหลาง 7.นายวิโรจน์ นิไทรโยค 8.นายสมพร เตชะอุ๊ด 9.นายเสริมชัย ลี้เขียววงศ์ 10.นายเอกอดุลย์ ป้อมเสมา 11.นางกิ่งกาญจน์ อังกสิทธิ์ 12.นางสาวตรีพร ชาติแสนปิง 13.นางบำเพ็ญ เมืองมูล 14. นายบุญส่ง ไชยมณี และ 15.นางสุพัตรา นิ่มสกุล
      สำหรับการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น ทรงพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการ หรือสาธารณชน โดยการพิจารณาเสนอขอพระราชทานของรัฐบาล เพื่อเป็นบำเหน็จความชอบและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูงแก่ผู้ได้รับพระราชทาน ในครั้งนี้.

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 14 มิ.ย. 2564, 14:56

???ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมกับหลายหน่วยงาน ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างความร่มรื่นภายในศูนย์รา...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 14 มิ.ย. 2564, 14:55

???เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้ชื่อ “U DOES GOOD” บร...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 14 มิ.ย. 2564, 14:52

????จังหวัดลำพูน เปิดบริการจุดคัดกรอง COVID-19 สำหรับคนขับรถตู้รับส่งนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนในวันที่...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 14 มิ.ย. 2564, 14:50

?? จังหวัดลำพูน “ไม่มีการเลื่อนหรืองดฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับประชาชน ทุกคนยังสามารถเข้ามารับการฉีดวัคซีนตามกำหนดกา...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 4 1 4 7 2

วันนี้

จำนวน

63

สัปดาห์นี้

จำนวน

377

เดือนนี้

จำนวน

1591

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]