เลือกภาษา ::
ลำพูน จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ76จังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 10 ส.ค. 2564, 15:49

         วันที่(10 สิงหาคม 2564) ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน  จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดโดย สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับจังหวัดลำพูน โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล โดยมี   นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน มี นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน กล่าวรายงาน  มี นางมิ่งขวัญ  วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับ  มี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ  สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม
               นางมิ่งขวัญ  วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2541 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ในขณะนั้นนำคณะกรรมการอำนวยการสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ แห่งประเทศไทยเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายดอกมะลิงานวันแม่แห่งชาติ จำนวน 2 ล้านบาท และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินจำนวนดังกล่าวคืนให้สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ  พร้อมทั้งได้มีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้งกองทุนอาหารกลางวันเลี้ยงผู้ตกงาน  ผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน รวมทั้งครอบครัวในภาวะวิกฤต สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ได้น้อมเกล้า รับพระราชเสาวนีย์มาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2541 เป็นต้นมา  ถึงปัจจุบัน ตลอดเวลา 23 ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาจบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินส่วนพระองค์ จำนวนกว่า 15 ล้านบาท. สนับสนุนโครงการและทรงพระกรุณาให้ราชเลขานุการในพระองค์ เยี่ยมเยียนโครงการอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ยังได้พระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคให้โครงการตลอดมาเช่นกัน  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนอย่างหาที่สุดมิได้
             เนื่องในปีพุทธศักราช 2564 เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 69 พรรษาและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 89พรรษา  สมาคมสภาสังคมลงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ  ในฐานะผู้รับสนองพระราชเสาวนีย์มาดำเนินงาน โครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน  โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุคล ได้ขอความร่วมมือจังหวัดรวมทั้งเหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด และหน่วยงานต่าง ๆในจังหวัด จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ตามความเหมาะสม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในห้วงเดือนกรกฎาคม 2564 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเดือนสิงหาคม 2564
            ด้าน นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน กล่าวว่า  สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดำเนินงานโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ มาเป็นปีที่ 23สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ  จึงถือโอกาสนี้ ร่วมกับจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน มอบถุงบรรจุอาหารแห้งและอาหารสำเร็จรูปแก่ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและอยู่ในครัวเรือนเปราะบาง จำนวน 44 ครอบครัว จำนวน 158 คน ซึ่งกระจายอยู่ในพื้นที่ 19 ตำบล 7 อำเภอ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในเดือนสิงหาคม 2564 โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล 
            การจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน รวมทั้งประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ นายกสโมสรโรตารีลำพูน นายกสโมสรโรตารีนครหริภุญชัย ประธานกรรมการบริษัทแจ่มฟ้า เซฟมาร์ท จำกัด ผู้ประกอบการห้างหุ้นส่วนจำกัด ธวัชแมชชีนเทค อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน นายอำเภอทุกอำเภอ  ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน
           การจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 76 จังหวัด ประจำปี 2564 ของจังหวัดลำพูน  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในเดือนกรกฎาคม 2564และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในเดือนสิงหาคม 2564 ในวันนี้ ประกอบด้วยการมอบถุงบรรจุอาหารแห้งและอาหารสำเร็จรูป โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน การมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยนายกสมสรโรตารีลำพูน นายกสโมสรโรตารีหริภุญชัย ประธานกรรมการบริษัทแจ่มฟ้า เซฟมาร์ท จำกัด และอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน.

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:31

               ททท.สำนักงานลำปาง ขอนำเสนอร้านอาหาร...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:24

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละม...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:23

        วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายส...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 4 ก.ย. 2566, 11:34

       วันที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านธิเมืองสามไต สำนักงานเทศบา...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 2 8 2 8 2

วันนี้

จำนวน

10

สัปดาห์นี้

จำนวน

1472

เดือนนี้

จำนวน

3549

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]