เลือกภาษา ::
ลำพูน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน มุ่งต่อยอดความสำเร็จแบบมีส่วนร่วม เพื่อรักษาแชมป์จังหวัดสะอาดสมัยที่ 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 28 ก.ย. 2564, 20:50

                วันนี้ ( 28 กันยายน 2564 ) นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน โดยในวันนี้ มีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ผู้รับปิดชอบการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่ายท้องถิ่นอำเภอ ผู้รับผิดชอบการจัดการขยะของส่วนราชการ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรม

               นายรุ่งโรจน์ สุนทร ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ตามที่จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ของประเทศ 4 ปีซ้อน (ปี 2560-2563) เป็นจังหวัดแรกของประเทศ โดยทางรัฐบาลได้จัดทำแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี ในปี พ.ศ.2560 และแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ปี พ.ศ.2561-2564 โดยมีกรอบการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ 3 ระยะ ได้แก่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อมุ่งที่จะลดปริมาณขยะ ส่งเสริมการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี และมีวิธีการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษามาตรฐานและเพื่อเป็นการขยายผลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ต่อยอดความสำเร็จแบบการมีส่วนร่วมให้เป็นรูปธรรมและนำไปสู่ความยั่งยืน

               ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน โดย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้มอบความรู้ทางวิชาการ ด้านการจัดการขยะติดเชื้อให้ถูกต้องและถูกวิธีตามกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนานำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้และต่อยอดในพื้นที่ระดับตำบลต่อไป

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 19 ต.ค. 2564, 15:12

                นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายบุญส่ง...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 19 ต.ค. 2564, 15:09

              ลำพูน เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19  ในกลุ่มผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 &...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 19 ต.ค. 2564, 15:08

                ผู้ราชการการจังหวัดลำพูน แถลงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด &nda...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 19 ต.ค. 2564, 15:06

                วันนี้ ( 18 ตุลาคม 2564 ) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาว...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 5 2 6 0 0

วันนี้

จำนวน

105

สัปดาห์นี้

จำนวน

5083

เดือนนี้

จำนวน

6075

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]