เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ( Covid-19)

วันที่ 17 เม.ย. 2564, 10:28

106.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 106 เรื่อง มาตรการการกักตัว Home Quarantine ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัด (เพิ่มเติม)
105.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 105 เรื่อง มาตรการสำหรับการนำบุคคลภายนอกเข้ามาทำงานในหน่วยงาน สถานประกอบการ หรือสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่
102.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 102 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่
103.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 103 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่
104.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 104 เรื่อง การผ่อนคลายมาตรการควบคุม สำหรับกิจการ กิจกรรม เพื่อให้สามารถเปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข เวลา การจัดระบบ ระเบียบ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดในพื้นที่
101.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 101 เรื่อง มาตรการการกักตัว Home Quarantine ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัด
100.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 100 เรื่อง การผ่อนคลายมาตรการควบคุม และให้สถานที่ที่คณะกรรมการโรคติดต่อฯ ได้มีคำสั่งปิดสถานที่ไว้เป็นการชั่วคราว เปิดดำเนินการได้
99.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 99 เรื่อง มาตรการการกักตัว Home quarantine ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัด (เพิ่มเติม)
98.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 98 เรื่อง ให้ยกเลิกคำสั่ง คกก.โรคฯ ที่ 92/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ Bubble&Seal บริษัท แพนดอราฯ
97.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 97 เรื่อง ให้สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง ตลาดพระเครื่อง และแผงพระเครื่อง ในพื้นที่จังหวัด เปิดดำเนินการได้
96.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 96 เรื่อง มาตรการการกักตัว Home Quarantine ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัด
95.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 95 เรื่อง ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิท-19 และมาตรการสำหรับสถานศึกษา สถาบันการศึกษาทุกประเภท และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่จังหวัด
94.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 94 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่
93.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 93 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของดรคโควิด-19 ในพื้นที่
92.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 92 เรื่อง มาตรการป้องกัน และควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ Bubble and Seal สำหรับ บ.แพนดอรา โพรดักชั่น จำกัด สาขาลำพูน
91.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 91 เรื่อง มาตรการป้องกัน และควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) ในสถานประกอบการ และสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่
90.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 90 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับสถานศึกษา สถาบันการศึกษา และสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกัน ในพื้นที่
89.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 89 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่
88.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 88 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่
87.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 87 เรื่อง มาตรการสำหรับการนำบุคคลภายนอกเข้ามาทำงานในหน่วยงาน สถานประกอบการ /โรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่
86.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 86 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เพื่อการทำงานข้ามเขตจังหวัด ในพื้นที่
85.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 85 เรื่อง มาตรการการแยกเพื่อสังเกตอาการด้วยตนเอง Self Quarantine ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัด
84.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 84 เรื่อง มาตรการการกักตัว Home Quarantine ผู้ที่เดินทานเข้ามาในพื้นที่จังหวัด
83.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 83 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่
82.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 82 เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับผุ้เดินทางข้ามเขตจังหวัด เพื่อการขนส่งสินค้า การใช้แรงงาน การเร่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล/สินค้า และการประกอบอาชีพอื่นใดที่คล้ายกัน แล้วเข้ามาในพื้นที่
81.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 81 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่
80.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 80 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาทของโรคโควิด-19 สำหรับสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่
79.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 79 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางและเคลื่่อนย้ายแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เพื่อทำงานข้ามเขตจังหวัด ในพื้นที่
78.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 78 เรื่อง มาตรการการแยกเพื่อสังเกตอาการด้วยตนเอง Self Quarantine ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่
77.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 77 เรื่อง มาตรการการกักตัว Home Quarantine ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่
76.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 76 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่
75.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 75 เรื่อง มาตรการควบคุม สำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม เพื่อให้สามารถเปิดดำเนินการได้ ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ ระเบียบ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่
74.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 74 เรื่อง มาตรการการกักตัว Home Quarantine ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ (เพิ่มเติม)
73.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 73 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิท-19 ในพื้นที่
72.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 72 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิท-19 ในพื้นที่
71.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 71 เรื่อง มาตรการการกักตัว Home Quarantine ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัด
70.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 70 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เพื่อการทำงานข้ามเขตจังหวัด ในพื้นที่
69.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 69 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่
68.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 68 เรื่อง มาตรการควบคุมสำหรับสถานที่ กิจกรรม หรือกิจการ เพื่อให้สามารถเปิดดำเนินการได้ ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวบา การจัดระบบ ระเบียบ และมาตรการป้องกันการปพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ (เพิ่มเติม)
67.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 67 เรื่อง มาตรการสำหรับการนำบุคลากรภายนอกเข้ามาทำงานในหน่วยงาน สถานประกอบการ หรือสถานประกอบการดรงงานอตุสาหกรรม ในพื้นที่
66.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 66 เรื่อง มาตรการการแยกเพื่อสังเกตอาการด้วยตนเอง Self Quarantine ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัด
65.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 65 เรื่อง มาตรการการกักตัว Home Quarantine ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัด
64.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 64 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เพื่อการทำงานข้ามเขตจังหวัด ในพื้นที่ (เพิ่มเติม)
63.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 63 เรื่อง มาตรการสำหรับการนำบุคลากรภายนอกเข้ามาทำงานในหน่วยงาน สถานประกอบการ หรือสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่
62.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 62 เรื่อง มาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัด
61.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 61 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่
60.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 60 เรื่อง มาตรการควบคุม สถานที่ กิจการ กิจกรรม เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ ระเบียบ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ในพื้นที่
59.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 59 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เพื่อการทำงานข้ามเขตจังหวัด ในพื้นที่
58.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 58 เรื่อง มาตรการสำหรับการนำบุคลากรภายนอกเข้ามาทำงานในหน่วยงาน สถานประกอบการหรือสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่ (เพิ่มเติม)
57.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 57 เรื่อง มาตรการการแยกเพื่อสังเกตอาการด้วยตนเอง Self Quarantine ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่
56.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 56 เรื่อง มาตรการการกักตัว Home Quarantine ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่
55.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 55 เรื่อง มาตรการสำหรับการนำบุคลภายนอกเข้ามาทำงานในหน่วยงาน สถานประกอบการหรือสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่
54.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 54 เรื่อง มาตรการการแยกเพื่อสังเกตอาการด้วยตนเอง Self Quarantine ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่
53.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 53 เรื่อง มาตรการการกักตัว Home Quarantine ผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่
52.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 52 เรื่อง มาตรการสำหรับการนำบุคลากรภายนอกเข้ามาในหน่วยงาน สถานประกอบการ หรือสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่ (เพิ่มเติม)
51.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 51 เรื่อง มาตรการการแยกเพื่อสังเกตอาการด้วยตนเอง Self Quarantine ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่
50.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 50 เรื่อง มาตรการการกักตัว Home Quarantine ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ (เพิ่มเติม)
49.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 49 เรื่อง การผ่อนคลายมาตรการควบคุมและให้สถานที่ ที่ คกก.โรคติดต่อฯ ได้มีคำสั่งปิดสถานที่ไว้เป็นการชั่วคราว เปิดดำเนินการได้
48.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 48 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19 ในพื้นที่
47.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 47 เรื่อง ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่ออยู่นอกเคหสถานหรือที่สาธารณะ
46.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 46 เรื่อง ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา2019 ในพื้นที่ เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม)
45.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 45 เรื่อง มาตรการการกักตัว Home Quarantine ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่
44.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 44 เรื่อง มาตรการสำหรับการนำบุคคลภายนอกเข้ามาทำงานในหน่วยงาน สถานประกอบการหรือสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่
43.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 43 เรื่อง ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ เป็นการชั่วคราว
42.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 42 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับธนาคารต่าง ๆ ในพื้นที่
41.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 41 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับร้านสะดวกซื้อ ร้านขายของชำ หรือร้านอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ฯลฯในพื้นที่
40.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 40 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับตลาด ตลาดนัด และถนนคนเดิน ในพื้นที่
39.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 39 เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม มั่วสุม ณ ที่ใดๆ ในสถานที่แออัด หรือสถานที่อื่นใดในลักษณะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ในพื้นที่
38.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 38 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่
37.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 37 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับสถานประกอบการ ,โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่
36.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 36 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับเดินทางข้ามเขต ระหว่าง จ.ลำพูน เชียงใหม่ และลำปาง
36.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 36 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับการเดินทางเข
35.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 35 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่
34.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 34 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่เขต อ.เมืองลำพูน เฉพาะ ต.บ้านกลาง , มะเชือแจ้, เหมืองง่า และป่าสัก
33.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 33 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่
32.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 32 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่
31.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 31 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่
30.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 30 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ในสถานบริการ สถานประกอบการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ และร้านจำหน่ายอาหารในจังหวัด
29.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 29 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคโควิด-19 ในพื้นที่
28.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 28 เรื่อง มาตรการการกักตัว Home Quarantine ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่
27.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 27 เรื่อง มาตรการการกักตัว Home Quarantine ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่
26.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 26 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานบริการ สถานประกอบการฯ
25.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 25 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายผูู้เดินทางเข้ามาในสถานประกอบการ/โรงงาน ในพื้นที่จังหวัด
24.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 24 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา เพื่อการทำงานข้ามเขตจังหวัด
23.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 23 เรื่อง มาตรการการแยกเพื่อสังเกตอาการด้วยตนอง Self Quarantine ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม เข้ามาในจังหวัด
22.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 22 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดฯ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 64
21.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 21 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคโควิด-19 ในพื้นที่
20.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 20 เรื่อง มาตรการการแยกเพื่อสังเกตอาการด้วยตนเอง Self Quarantine ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุม เข้ามาในพื้นที่ จ.ลำพูน
19.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 19 เรื่อง มาตรการการกักตัว Home Quarantine ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ จ.ลำพูน
18.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 18 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคโควิด-19 ในพื้นที่ จ.ลำพูน (เพิ่มเติม)
17.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 17 เรื่อง มาตรการการแยกเพื่อสังเกตอาการด้วยตนเอง Self Quarantine ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ จ.ลำพูน (เพิ่มเติม)
16.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 16 เรื่อง มาตรการการกักตัว Home Quarantine ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ จ.ลำพูน (เพิ่มเติม)
15.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 15 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เพื่อการทำงานข้ามเขตจังหวัด ในพื้นที่จังหวัด
14.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 14 เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมและให้สถานที่ ที่คณะกรรมการโรคติดต่อฯ ได้มีคำสั่งปิดสถานที่ไว้เป็นการชั่วคราว เปิดดำเนินการได้
13.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 13 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อ โควิด-19 ในพื้นที่ จ.ลำพูน
12.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 12 เรื่อง มาตรการแยกเพื่อสังเกตอาการด้วยตนเอง Self Quarantine ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุม เข้ามาในพื้นที่ จ.ลำพูน
11.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 11 เรื่อง มาตรการการกักตัว Home Quarantine ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ จ.ลำพูน
10.ปี64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 10 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์ฯ โควิด-19 (เพิ่มเติม)
9.ปี 64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 9 เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมและให้สถานที่ที่ คกก. ได้มีคำสั่งปิดสถานที่ไว้เป็นการชั่วคราว เปิดดำเนินการได้
8.ปี 64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 8 เรื่องให้ร้านสมชายแฟร์ ต.แม่ตืน อ.ลี้ และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการฯ เขต อ.ลี้ เปิดดำเนินการได้
4.ปี 64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 4 เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมและปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดฯ ในพื้นที่ จ.ลำพูน เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม)
7.ปี 64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 7 เรื่อง มาตรการการกักตัว Home Quarantine ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำพูน
6.ปี 64 คำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคฯ ฉบับที่ 6 เรื่อง ให้ร้านหมูกระทะ ซาบู บุฟเฟต์ ในเขต อ.เมือง และ อ.ลี้ เปิดดำเนินการได้
5.ปี 64 คำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคฯ ฉบับที่ 5 เรื่อง ให้ผู้ที่เดินทางไปสถานบันเทิง ร้าน วอร์มอัพ คาเฟ่ เชียงใหม่ รายงานตัวและกักตัว เป็นเวลา 14 วัน
3.ปี 64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 3/2564 เรื่อง มาตรการผ่อนคลายให้ร้านหมูกระทะ ชาบู บุฟเฟ่ต์ ในพื้นที่ฯ
2.ปี 64 คำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคฯ ฉบับที่ 2/2564 เรื่อง มาตรการการกักตัว Home Quarantine ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำพูน (เพิ่มเติม)
1.ปี 64 คำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคฯ ฉบับที่ 1/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค Covid-19
คำสั่งคณะกรรมการฯ ฉบับที่ 24 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรค Covid19 ในพื้นที่จังหวัด
คำสั่งคณะกรรมการฯ ฉบับที่ 23 เรื่อง มาตรการการกักตัว Home Quarantine ของผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัด
คำสั่งคณะกรรมการฯ ฉบับที่ ๒๑ เรื่อง ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เพิ่มเติม (สนามชนโค สนามกัดปลา หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน)
คำสั่งคณะกรรมการฯ ฉบับที่ ๒๐ เรื่อง ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดฯ เป็นการชั่วคราว (สถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาระพึ่งพิงระหว่างกัน)
คำสั่งคณะกรรมการฯ ฉบับที่ ๑๙ เรื่อง ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดฯ เป็นการชั่วคราว (ตลาดนัดประตูป่า)
คำสั่งคณะกรรมการฯ ฉบับที่ ๑๘ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ ๑๕
คำสั่งคณะกรรมการฯ ฉบับที่ ๑๗ เรื่อง ยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ (ประกาศฯ ฉบับที่ ๓, ๕ คำสั่งฯ ที่ ๕, ๘, ๑๑, ๑๒, ๑๓)
คำสั่งคณะกรรมการฯ ฉบับที่ ๑๖ เรื่อง ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ เป็นการชั่วคราว
คำสั่งคณะกรรมการฯ ฉบับที่ ๑๕ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อฯ (เพิ่มเติม) สำหรับผู้เดินทางมายังจังหวัดลำพูน
คำสั่งคณะกรรมการฯ ฉบับที่ ๑๔ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อฯ (เพิ่มเติม) ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
คำสั่งคณะกรรมการฯ ฉบับที่ ๑๓ เรื่อง ให้งดบริการบางประเภทของสำนักงานที่ดินจังหวัด สาขา ส่วนแยก เป็นการชั่วคราว
คำสั่งคณะกรรมการฯ ฉบับที่ ๑๒ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อฯ สำหรับร้านสยามทีวีฯ ร้านนิยมพานิชฯ ร้านโมเดิร์นฯ ร้านศิวดล หรือร้านอื่นใดที่มีขนาดและลักษณะกิจการที่คล้ายคลึงกัน
คำสั่งคณะกรรมการฯ ฉบับที่ ๑๑ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อฯ สำหรับร้านสะดวกซื้อ หรือร้านอื่นใดที่มีลักษณะกล้ายคลึงกัน ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ และซุปเปอร์มาร์เก็ต
คำสั่งคณะกรรมการฯ ฉบับที่ ๑๐ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อฯ สำหรับตู้บริการอัตโนมัติของธนาคาร
คำสั่งคณะกรรมการฯ ฉบับที่ ๙ เรื่อง ห้ามมิให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน ออกจากเคหะสถาน หรือบริเวณที่พำนัก
คำสั่งคณะกรรมการฯ ฉบับที่ ๘ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อฯ สำหรับตลาด และแก้ไขเพิ่มเติม
คำสั่งคณะกรรมการฯ ฉบับที่ ๗ เรื่อง ขยายระยะเวลาปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดลำพูนเป็นการชั่วคราว
คำสั่งคณะกรรมการฯ ฉบับที่ ๖ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อฯ (เพิ่มเติม) ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
คำสั่งคณะกรรมการฯ ฉบับที่ ๕ เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ
คำสั่งคณะกรรมการฯ ฉบับที่ ๔ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อฯ (เพิ่มเติม) ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
คำสั่งคณะกรรมการฯ ฉบับที่ ๓ เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดฯ
คำสั่งคณะกรรมการฯ ฉบับที่ ๒ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อฯ ใหม่ (ยกเลิก คำสั่งฯ ฉบับที่ ๑) ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
คำสั่งคณะกรรมการฯ ฉบับที่ ๑ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อฯ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 5 1 3 4 4

วันนี้

จำนวน

44

สัปดาห์นี้

จำนวน

4073

เดือนนี้

จำนวน

4989

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]