เลือกภาษา ::

วันพฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

นายสมาน กองแก้ว

ตำแหน่ง ปลัดจังหวัดลำพูน
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายสมาน กองแก้ว 09:30 น. พิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" ครั้งที่ 7 สนามกีฬาข้างเทศบาลตำบลศรีบัวบาน หมู่ที่ 3 ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน ปค.
10:00 น. ประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 7/2567 ห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น ชั้น 3 สนจ.(อก.)
11:00 น. ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขตตรวจราชการที่ 15-16  ตรวจเยี่ยมกองร้อยบังคับการและบริการ  กองร้อย บก.บร. บก.อส.จ. บก.อส.จ.
13:30 น. ปะชุมคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดลำพูน ประจำปี 2567 ห้องประชุมอนันตยศ ชั้น 4 วธ.
พิมพ์
***

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]