เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนเมษายน 2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 29 เม.ย. 2562, 14:58

เช้าวันนี้ (29 เมษายน 2562) ที่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน ประจำเดือนเมษายน 2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน ก่อนเข้าวาระการประชุม ได้รับฟังการบรรยายธรรม โดยพระปลัดธีรยุทธ ฐานวีโร เลขานุการเจ้าคณะตำบลป่าสัก เขต 2 วัดสันป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนสำหรับวาระการประชุมในครั้งนี้ มีเรื่องที่สำคัญ ประกอบด้วย เรื่องกิจกรรมสัมพันธ์ของจังหวัดลำพูนในรอบเดือน มีนาคม 2562 (วีดีทัศน์) โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน, เรื่อง การรับบริจาคโลหิต โดย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน,เรื่อง การคาดหมายลักษณะอากาศพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน,เรื่องสถานการณ์น้ำ โดยโครงการชลประทานลำพูน, เรื่องความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ประจำปี2562 แล การบังคับใช้ พ.ร.บ.ป่าไม้ (ฉบับที่ 8) 2562 และพ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ.2562 โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน, เรื่องสรุปผลการดำเนินงานอำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 และสถานการณ์ภัยแล้ง โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน, เรื่อง การจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 โดยสำนักงานจังหวัดลำพูน, เรื่องโครงการบรรพชาอปสมบทและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน,เรื่องการขอพระราชทานเป็นจังหวัดแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)และการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน, เรื่องการรายงานผลการดำเนินการโครงการ” ข้าราชการลำพูนยุคใหม่ ใส่ใจภาษี ยื่นแบบทุกปี ยื่นภาษีผ่าน NET” ของหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน โดยสำนักงานสรรพกรพื้นที่จังหวัดลำพูน, เรื่องโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ(โครงการระยะที่1) โดย สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน, เรื่องโครงการหมู่บ้านเศรฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน, เรื่องเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ/งบประมาณตามแผนปฎิบัติราชการ ประจำปี 2562 โดยสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน, เรื่องสรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนปฎิบัติราชการจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ 2562 โดยสำนักงานจังหวัดลำพูน, เรื่องรายงานสภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด โดยสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน และ เรื่อง สรุปภาวการณ์ค้าจังหวัดลำพูน โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน และเรื่อง สรุปโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และความก้าวหน้าโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาจังหวัดลำพูน โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน. 

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 มี.ค. 2566, 16:26

                 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม จ.ลำพูน รายงาน สถา...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 16 มี.ค. 2566, 16:22

                 วันนี้ (16 มีนาคม 2566) เวลา 09.00 น. ที่วัดบ้านเหล่าพระเจ...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 8 มี.ค. 2566, 17:53

                วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13....

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 มี.ค. 2566, 17:52

                 วันนี้ (8 มีนาคม 2566)...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 1 0 3 4 6

Today

Total

190

The week

Total

943

This month

Total

4371

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]