เลือกภาษา ::
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน จัดนำเสนอผลงานของเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดลำพูน (Young Smart Faemer) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 14 พ.ค. 2562, 13:42

วันนี้ ( 14 พฤษภาคม 2562 ) ณ ตลาดเกษตรกร บริเวณหน้าศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน จัดนำเสนอผลงานของเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดลำพูน (Young Smart Faemer) โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในกิจกรรมจังหวัดลำพูนมีเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ที่ผ่านการประเมินและเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmaer) อาทิ การจัดทำแผนชีวิต ปรับกระบวนทัศน์และสร้างแรงจูงใจในการทำการเกษตร โดยใช้แนวคิดแบบใหม่ในการปฏิบัติกิจกรรมการเกษตร ตั้งแต่การผลิต การตลาด รวมปุถึงการบริหารจัดการธุรกิจเกษตร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรรุ่นใหม่กับพี่เลี้ยง ซึ่งในปี 2561 กรมส่งเสริมการเกษตรได้อนุมัติให้จัดตั้งและพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดละ 1 แห่ง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และจุดเชื่อมโยงเครือข่าย ด้านวิชาการและเป็นศูนย์กลางในการประสานงานเครือข่ายเกษตรกร จังหวัดลำพูนทำการคัดเลือกศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ อำเภอป่าซาง เป็นจุดดำเนินงาน ภายในกิจกรรมมีการมอบเกียรติบัตรให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) จำนวน 20 ราย ทั้งยังมีพืชผักผลไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปหลากหลายจากเกษตรกรรุ่นใหม่จากหลายอำเภอ ทั้งอำเภอลี้ อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอป่าซาง ซึ่งสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้โดยตรงจากผู้ผลิต

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:35

                วันนี้ (3 ธันวาคม 2564 )ที่ อาคารส่งเสริมและฝึกอบรม ศูนย์ขยายพัน...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:28

                วันที่ (3 ธันวาคม 2564) ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเวียงย...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:26

                วันนี้ (4 ธันวาคม 2564) นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรร...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:23

               วันนี้ ( 4 ธันวาคม 2564 ) ที่บ้านแวนนาริน ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวั...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 0 5 8 0 0 1

Today

Total

12

The week

Total

638

This month

Total

2968

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]