เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: สรุปผลการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๕๐๐ กิโลโวต์ ลำพูน ๓ - สบเมย

วันที่ 27 ต.ค. 2565, 10:18

Total visits to the site

0 0 0 1 4 8 8 3 1

Today

Total

21

The week

Total

1168

This month

Total

13686

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]