เลือกภาษา ::

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน

วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:00 น. บริษัท แพนดอร่า โปรดักชั่น จำกัด มอบเงินสมทบทุนในการดำเนินกิจกรรมทางด้านสาธารณสุขและการจัดสวัสดิการให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดลำพูน ห้องประชุมจามเทวี สสจ.ลำพูน
09:30 น. ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 10 (น.ส.ศรินทิพย์ ธณวิจิตรพันธ์) ขอเข้าพบเรื่องการจัดทำงบประมาณ ปี 2566 ห้องรับรอง ผวจ.
11:00 น. ประธานมอบถุงยังชีพในโครงการ พม.ปันสุข เพื่อคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ประจำปี 2564 อาคารฮอมบุญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พมจ
13:30 น. ประชุมรับมอบนโยบายคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2564  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting) ห้องประชุมมหัตยศ ปภ.
14:00 น. ประธานการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกันยายน ห้องประชุมหริภุญชัย ปค./(การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย หรือผ้าพื้นเมือง)
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน (ก.ท.จ.ลำพูน) ครั้งที่ 11/2564 ห้องประชุมหริภุญชัย สถจ.
09:30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานจังหวัดลำพูนแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.จ.) ด้านการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูน เพื่อพิจารณาและกลั่นกรองโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของจังหวัดลำพูน ห้องประชุมมหันตยศ สนจ./กยพ.
13:30 น. ร่วมประชุมรับมอบนโยบายคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2564  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting) ห้องประชุมมหันตยศ ปภ.
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 6/2564 ห้องประชุมมหันตยศ ปภ.
14:00 น. ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกันยายน ห้องประชุมหริภุญชัย ปค./แต่งกาย : ชุดผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง
นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
14:00 น. ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกันยายน ห้องประชุมหริภุญชัย ปค. //(การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย หรือผ้าพื้นเมือง)
นายชาตรี กิตติธนดิตถ์
ปลัดจังหวัดลำพูน
- น. ลาพักผ่อน
นายบุญส่ง ไชยมณี
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
09:30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานจังหวัดลำพูนแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.จ.) ด้านการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูน เพื่อพิจารณาและกลั่นกรองโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของจังหวัดลำพูน ห้องประชุมจามเทวี สนจ./กยพ.
13:30 น. ประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกันยายน ห้องประชุมหริภุญชัย ปค. (แต่งกาย : ชุดผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง)
พิมพ์ | ดาวน์โหลด Excel.

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

数量进入网站的人

0 0 0 0 4 6 4 6 3

今天

数量

23

这星期

数量

474

这月

数量

1782

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]