เลือกภาษา ::

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน

วันอังคาร ที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายสันติธร ยิ้มละมัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
07:30 น. ประธานพิธีเปิดโครงการน้ำดื่มพัชรธรรม เพื่อบรรเทาภัยแล้ง จังหวัดลำพูนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) ในพระราชูปถัมภ์ อ.เมืองลำพูน วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) ในพระราชูปถัมภ์ (การแต่งกาย : เสื้อยืดวัดป่าพุทธพจน์สีขาว)
09:00 น. ร่วมพิธีเปิดการจัดสัมนาสร้างเครือข่ายจิตอาสาพระราชทาน "การขับเคลื่อนงานจิตอาสาภาคประชาชน มุ่งผลสัมฤทธิ์(ครั้งที่2)" ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 3 ปค
09:30 น. ประธานการจัดกิจกรรมการนำนักเรียนเข้าศึกษาดูงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดลำพูน สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
13:30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2566 ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ทสจ.
15:00 น. ประธานเปิดงานสานเสวนา "10ปีข้างหน้าลำพูนไปทางไหน" ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัทหมูอินเตอร์ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน หอการค้า จ.ลพ (การแต่งกาย : ชุดสุภาพ)
16:00 น. ประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่ 3 พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร สำนักพุทธฯ (การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยสีขาว,สีเหลือง)
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
07:30 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการ น้ำดื่มพัชรธรรม เพื่อบรรเทาภัยแล้ง จังหวัดลำพูน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย(ธ) ในพระราชูปถัมภ์ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) ในพระราชูปถัมภ์ (การแต่งกาย : ชุดสุภาพโทนสีขาว,สีครีม) 
09:00 น. ร่วมพิธีเปิดการสัมนาสร้างเครือข่ายจิอาสาพระราชทาน "การขับเคลื่อนงานจิตอาสาภาคประชาชน มุ่งผลสัมฤทธิ์( ครั้งที่ 2) ผ่านระบบ VCS ห้องประชุม POC ชั้น 3 ปค.
13:30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2566 ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ทสจ.
16:00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ 3 วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร สพศ. (แต่งกาย : ชุดผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง สีขาว/สีเหลือง)
นายชาตรี กิตติธนดิตถ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
07:30 น. ร่วมพิธี โครงการ น้ำดื่มพัชรธรรม เพื่อบรรเทาภัยแล้ง จังหวัดลำพูน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย(ธ) ในพระราชูปถัมภ์ อ.เมืองลำพูน / แต่กาย ชุดสุภาพโทนสีขาว ครีม
09:30 น. มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (International Youth Fellowship - IYF) เข้าพบชี่้แจงรายละเอียดและหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเยาวชนและการส่งตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมโครงการมูลเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ผ่านระบบ Zoom ห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น ชั้น 3 ศธ.จ.
10:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2566 ห้องประชุมอนันตยศ ชั้น 4 สถจ.
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน กษ.
16:00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ 3 วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร สพศ. (แต่งกาย : ชุดผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง สีขาว/สีเหลือง)
นายโยธิน ประสงค์ความดี
ปลัดจังหวัดลำพูน
07:30 น. ร่วมพิธี โครงการ น้ำดื่มพัชรธรรม เพื่อบรรเทาภัยแล้ง จังหวัดลำพูนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย(ธ) ในพระราชูปถัมภ์ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) ในพระราชูปถัมภ์แต่งกาย ชุดสุภาพโทนสีขาว ครีม
10:00 น. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดลำพูน ห้องประชุมอนันตยศ ชั้น 4 ท้องถิ่นจังหวัด/ มอบ จ่าจังหวัด
10:00 น. ประธานเปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม อำเภอทุ่งหัวช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน อำเภอทุ่งหัวช้าง/ ผวจ.ลพ. มอบหมาย
13:30 น. การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2566 ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ทสจ.
16:00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ 3 วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร สพศ. (แต่งกาย : ชุดผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง สีขาว/สีเหลือง)
นายบุญส่ง ไชยมณี
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
07:30 น. พิธีเปิดโครงการ น้ำดื่มพัชรธรรม เพื่อบรรเทาภัยแล้งจังหวัดลำพูน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน ปค. (แต่งกาย : ชุดสุภาพ โทนสีขาว ครีม เหลือง ส้ม)
13:30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2566 ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ทสจ.
16:00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ 3 วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร สพศ. (แต่งกาย : ชุดผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง สีขาว/สีเหลือง)
พิมพ์ | ดาวน์โหลด Excel.

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

数量进入网站的人

0 0 0 1 1 0 7 2 3

今天

数量

15

这星期

数量

934

这月

数量

4177

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]