เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 27 ก.ค. 2565, 18:01

             วันนี้ (27 กรกฎาคม 2565) ที่ศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา เกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน นางบำเพ็ญ  เมืองมูล  พัฒนาการจังหวัดลำพูน  หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

            ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนพึ่งพาตนเอง เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ประชาชนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ การจ้างงานลดลง วัยแรงงานเกิดการอพยพกลับภูมิลำเนาอย่างต่อเนื่อง การสร้างความมั่งคงทางอาหารให้ประชาชนมีกิน มีใช้ ตามอัตภาพ เหมาะสมกับบริบทและความเป็นอยู่ของตน ดำเนินชีวิตวิถีพอเพียง ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 “สืบสาน รักษา ต่อยอด” พระราชราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงเป็นทางเลือกและทางรอดสำหรับการดำรงชีวิตในปัจจุบัน

            พัฒนาการจังหวัดลำพูน เผยว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เป็นสถานที่บ่มเพาะภาวะผู้นำ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการบริหารจัดการชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบกับส่งเสริมให้ประชาชนได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร อย่างต่อเนื่อง และให้มีการจัดเก็บรวบรวม แลกเปลี่ยนแบ่งปัน ขยายพันธุ์และขยายผล เมล็ดพันธุ์ ต้นกล้าในศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่

            ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วม กิจกรรมปลูกผักสวนครัว และกิจกรรมเอามื้อสามัคคี เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ขยายผลการปลูกผักสวนครัว สร้างคลังอาหารเพิ่มขึ้น ผ่าวิกฤต COVID-19 สร้างพลังความต่อเนื่องในการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน เพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้ระยะสั้น ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับกลุ่มอาชีพ ซึ่งเป็นการต่อยอดขยายผลการดำเนินงานปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับหมู่บ้าน ชุมชนให้มีความยั่งยืน

推荐新闻
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 มี.ค. 2566, 19:12

               ลำพูน พบจุดความร้อนมากขึ้น คุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีแดง มีผลกระทบต...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 28 มี.ค. 2566, 19:08

               วันนี้ (28 มีนาคม 2566) ที่พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหา...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 28 มี.ค. 2566, 19:07

               วันนี้ (28 มีนาคม 2566) ที่วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) ในพระราชูป...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 21 มี.ค. 2566, 16:05

                 วันนี้ (21 มีนาคม 2566) ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพู...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 1 1 0 9 8 6

今天

数量

14

这星期

数量

928

这月

数量

4262

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]