เลือกภาษา ::

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน

วันอังคาร ที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:30 น. ประธานในพิธีพระราชทานพระพลังแผ่นดิน ห้องรับรองห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 สนจ/(การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก )
10:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานพิจารณา ตรวจสอบฯ การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 โรงแรม แกรนด์ ปา โฮเทล แอนด์รีสอร์ท ลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พช
12:30 น. ประธานในพิธีเปลี่ยนผ้าครองสรีระสังขารครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา วัดพระบาทห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี้ อำเภอลี้ (การแต่งกาย : ชุดพื้นเมืองโทนสีขาว)
นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:30 น. พิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดิน ห้องรับรอง ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 สนจ./(การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก)
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:30 น. พิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดิน ห้องรับรอง ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 สนจ./(การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก)
นายชาตรี กิตติธนดิตถ์
ปลัดจังหวัดลำพูน
09:30 น. พิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดิน ห้องรับรอง ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 สนจ. (อก.)/แต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
10:00 น. ร่วมประชุมและรับฟังการบรรยายให้ความรู้แนวทางการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของพนักงานฝ่ายปกครอง ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (DOPA VCS) โปรแกรม Zoom Meeting ห้องประชุม POC ชั้น 3 ปค.(สกสน.)
10:30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด และคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC)  โรงแรมแกรนด์ ปา โฮเทล แอนด์รีสอร์ท ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน พช.
นายบุญส่ง ไชยมณี
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
09:30 น. พิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดิน ห้องรับรอง ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 สนจ. (แต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก)
09:30 น. พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 จังหวัดลำพูน  ห้องรับรอง ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 สนจ./กบค. (แต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก)
10:30 น. ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานพิจารณา ตรวจสอบฯ การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 โรงแรม แกรนด์ ปา โฮเทล แอนด์รีสอร์ท ลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน พช.
12:30 น. ร่วมพิธีเปลี่ยนผ้าครองสรีระสังขารครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา วัดพระบาทห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี้ อ.ลี้ 
พิมพ์ | ดาวน์โหลด Excel.

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

Total visits to the site

0 0 0 0 7 3 4 5 3

Today

Total

76

The week

Total

537

This month

Total

2167

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]