เลือกภาษา ::

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน

วันอังคาร ที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดลำพูน ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สนง.ที่ดิน
13:00 น. ประธานมอบป้ายสัญลักษณ์ลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน ประจำปี 2563 ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน สนง.อุตสาหกรรม
13:30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2563 ห้องประชุมจามเทวี สนจ.
15:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 27/2563 ร่วมกับการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดลำพูน (ศปก.จ.ลพ.) ครั้งที่ 11/2563  ห้องประชุมหริภุญชัย สสจ.
19:30 น. ประธานพิธีโครงการธรรมะเคลื่อนที่สู่ประชาชน (ธรรมะสัญจร) ขับเคลื่อนพลังบวร ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 วัดพระคงฤาษี ตำบลในเมือง สนง.พระพุทธฯ (การแต่งกาย : ชุดโทนสีขาว/ครีม หรือชุดปฏิบัติธรรม)
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:00 น. ประธานพิธีเปิดการอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาการผลิตลำไยให้มีคุณภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ลไำยเพื่อรองรับตลาดทั้งในและต่างประเทศ รุ่นที่ 1 หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน อ.แม่ทา เกษตร
10:00 น. ตรวจติดตามการดำเนินการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่ สถานที่ก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง โยธา
13:00 น. ตรวจติดตามการดำเนินการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่ สถานที่ก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง โยธา
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
11:00 น. ลงพื้นที่ร่วมกับคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15 (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) กรณี ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงการออกเอกสารรับรองสิทธิการใช้ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในพื้นที่ชุมชน ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอลี้ ศดธ.
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน
09:00 น. ลงพื้นที่ร่วมกับคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15 (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) กรณี ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงการออกเอกสารรับรองสิทธิการใช้ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในพื้นที่ชุมชน ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอลี้ ศดธ./ป้องกันจังหวัด
09:30 น. ประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดลำพูน ห้องประชุม สน.ที่ดินจังหวัดลำพูน ชั้น 2 ทด.
13:30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ครั้งที่ 2/2563 ห้องประชุมจามเทวี สนจ.(บค.)/ป.อมรรัตน์
15:00 น. ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 27/2563 ร่วมกับการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดลำพูน (ศปก.จ.ลพ.) ครั้งที่ 11/2563  ห้องประชุมหริภุญชัย สสจ./ปค.
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
13:30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2563 ห้องประชุมจามเทวี สนจ./กบค.
15:00 น. ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 27/2563 ร่วมกับการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดลำพูน (ศปก.จ.ลพ.) ครั้งที่ 11/2563 ห้องประชุมหริภุญชัย สสจ./ปค.
พิมพ์ | ดาวน์โหลด Excel.

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 2 8 1 8 3

วันนี้

จำนวน

42

สัปดาห์นี้

จำนวน

210

เดือนนี้

จำนวน

920

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]