เลือกภาษา ::

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน

วันอังคาร ที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายสันติธร ยิ้มละมัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:30 น. วิทยากรอภิปรายในสัมนาของคณะกรรมาธิการ หัวข้อ "การใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าลำไย" ห้องประชุมออดิทอเรียม โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร
13:30 น. ประธานการประชุมเพื่อถอดบทเรียนภายหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ปี 2565 ระดับจังหวัด ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ปภ
18:00 น. ประธานการแถลงข่าว "งานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2565" บริเวณประตูท่านาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน ประชาสัมพันธ์ (การแต่งกาย : ชุดผ้าพื้นเมือง)
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
08:45 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ห้องประชุมช้างคลาน 1 โรงแรม อโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สนจ./กยพ.
18:00 น. ร่วมงานแถลงข่าว งานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2565 บริเวณประตูท่านาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์ (การแต่งกาย : ชุดผ้าพื้นเมือง)
--- ว่าง รอการแต่งตั้ง ---
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
- - - -
นายชาตรี กิตติธนดิตถ์
ปลัดจังหวัดลำพูน
09:30 น. ประชุมประจำเดือนกรมการปกครอง ครั้งที่ 11/2565 ผ่านระบบ DOPA VCS  ปค.
13:30 น. ประชุมเพื่อถอดบทเรียนภายหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ปี 2565 ระดับจังหวัด ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ปภ
18:00 น. ร่วมงานแถลงข่าว งานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2565 บริเวณประตูท่านาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน ปชพ./แต่งกาย : ชุดพื้นเมือง
นายบุญส่ง ไชยมณี
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
13:30 น. ประชุมเพื่อถอดบทเรียนภายหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ปี 2565 ระดับจังหวัด ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ปภ.
18:00 น. ร่วมงานแถลงข่าว งานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2565 บริเวณประตูท่านาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน ปชส.
พิมพ์ | ดาวน์โหลด Excel.

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 9 5 2 9 7

วันนี้

จำนวน

2

สัปดาห์นี้

จำนวน

1344

เดือนนี้

จำนวน

5558

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]