เลือกภาษา ::

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน

วันพฤหัสบดี ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายสันติธร ยิ้มละมัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:30 น. ประธานการประชุมชี้แจง สั่งการ และมอบแนวทางการปฏิบัติงานของ ผอ.รมน.จังหวัด ลพ. ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 กอ.รมน.
13:30 น. ประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) สู่ความยั่งยืนจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2566 ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ทสจ.
17:00 น. บันทึกเทปรายการวิทยุผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพบประชาชน "ปะป้อเมืองอู้เรื่องหละปูน" ห้องส่ง สวท.ลำพูน สวท.ลำพูน
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
10:00 น. ร่วมงานสัมนา"โอกาสทางธุรกิจในประเทศอินเดีย" ห้องประชุมจามจุรี 1 ชั้น 2 เดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท สนจ./อนก.(การแจ่งกาย : ชุดสุภาพ/ชุดผ้าไทย)
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดลำพูน (ก.ช.ภ.จ.) ครั้งที่ 3/2566 ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 2 ปภ.
--- ว่าง รอการแต่งตั้ง ---
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
- - - -
นายโยธิน ประสงค์ความดี
ปลัดจังหวัดลำพูน
09:09 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำพูน ห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น ชั้น 3 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน / ผวจ.ลพ. มอบหมาย
13:30 น. ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ( PM 2.5 ) สู่ความยั่งยืนจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2566 ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ทสจ.
นายบุญส่ง ไชยมณี
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
09:30 น. ประชุมชี้แจง สั่งการ และมอบแนวทางการปฏิบัติงานของ ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ. ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 กอ.รมน.จังหวัด ล.พ.
13:30 น. ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) สู่ความยั่งยืนจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2566 ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ทสจ.
พิมพ์ | ดาวน์โหลด Excel.

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 4 7 2 9 0

วันนี้

จำนวน

252

สัปดาห์นี้

จำนวน

1855

เดือนนี้

จำนวน

13824

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]